ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Evaluation of the risk factors, neurologic examination and imaging findings in 57 young ischemic stroke cases [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1997; 31(1): 12-18

Evaluation of the risk factors, neurologic examination and imaging findings in 57 young ischemic stroke cases

Hande Yiğitdinç Türker, A. Destina Yalçın, Hulki Forta
Şişli Etfal Hastanesi Nöroloji Kliniği

OBJECTIVE: In this study our aim was to evaluate and determine the frequency of the risk factors, neurologic examination and imaging findings in 57 young ischemic stro­ke cases who were interned in our clinic between years 1992 and 1995.
STUDY DESIGN: 57 cases of ages 17 arıd 52 with tlıe diagnosis of' ischemic stroke were included in tlıis study. Neurologic examination and computherised axial tomography(CAT) and/or manyetic resonans imaging (MRl) findings and the risk factors for cerbrovascular diease were grouped and the frequency in each group was determined.
RESULTS: Smoking was found to be the most significant risk factor among the cases with a ratio of 52.63%. Hypertension followed smoking (47.36%). The most significant neurologic examination finding was pure motor hemiparesia with cortical findings (%28). Pure motor hemiparesia was the second mostly seen examination finding (22.8%). Main artey branch occlusion was the most determined imaging fınding (%64.91) while small vessel occlusion came second (29.82%).
CONCLUSION: in our study, atherosclemtic risk facıors and neurologic examination and imaging findings signifying atherosclerotic stroke were observed mostly.This was thought to happen as a result of the fact that 73% of uses belonged to 43-52 age tertile.

Keywords: Young age strokes, ischemic stroke risk factors.

57 Genç İskemik inme Olgusunda Muayene ve Görüntüleme Bulguları ile Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi

Hande Yiğitdinç Türker, A. Destina Yalçın, Hulki Forta
Şişli Etfal Hastanesi Nöroloji Kliniği

AMAÇ: Çalışmamızda 1992-1995 yılları arasında hastanemizin nöroloji kliniğinde yatırılarak araştırılan 57 genç iskemik inme olgusunda nörolojik muayene ve görüntüleme bulguları ile serebrovasküler hastalık için öngörülen risk faktörlerinin ne sıklıkta görüldüğünün araştırılması amaçlanmıştır.
MATERYAL VEMETOD: Çalışmamızda 17-52 yaşarasın­ da iskemik inme tanısı alem 57 vaka alınmıştır. Olguların hepsinde nörolojik muayene ve görüntüleme bulguları (bilgisayarlı tomografi ve/veya manyetik rezonans görüntüleme bulguları) ile serebrovasküler hastalık için öngörülen risk faktörleri gruplandırılarak sıklıkları araştırılmıştır.
BULGULAR: Olguların risk faktörlerinin tümü değerlen­dirildiğinde, sigara içimi en yüksek sıklıkta saptanan risk faktörü olmuştur (%52.63). Sigara içimini %47.36 ile hipertansiyon izlemiştir. En yüksek sıklıkta saptanan muayene bulgusu kortikal bulguların eşlik ettiği pür motor hemiparezi ikinci en sık muayene bulgusudur (%22.8). En sık izlenen görüntüleme bulgusu ana arter dalı tıkanmasıdır (%64. 9 / ). İkinci sıklıkta küçük damar tutulumu saptanmıştır (%29.82)
SONUÇ: Çalışmamızda aterosklerotik risk faktörleri ve yine aterosklerotik inmeyi düşündüren muayene ve görüntüleme bulguları ön plandadır. Bu durumun hastaların %73'ünün 43-52 yaş diliminde olmasından kaynaklandığı düşünülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Genç,, yaş inmeleri, iskemik inme risk faktörleri.

Hande Yiğitdinç Türker, A. Destina Yalçın, Hulki Forta. Evaluation of the risk factors, neurologic examination and imaging findings in 57 young ischemic stroke cases. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1997; 31(1): 12-18

Corresponding Author: Hande Yiğitdinç Türker, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale