ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Retrospective Evaluation of Patients Underwent Ganglion Impar Pulsed Radiofrequency due to Coccydynia [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2022; 56(3): 386-390 | DOI: 10.14744/SEMB.2021.14396

Retrospective Evaluation of Patients Underwent Ganglion Impar Pulsed Radiofrequency due to Coccydynia

Mehmet Sargin, Mehmet Sari, Faruk Cicekci, Inci Kara
Department of Anesthesiology and Reanimation, Selcuk University Faculty of Medicine, Konya, Türkiye

Objectives: Although ganglion impar blockade has long been an effective procedure in the treatment of coccydynia, the pulsed radiofrequency (PRF) of the ganglion impar (GI) is a relatively new approach for the management of coccydynia. In the present study, we aimed to retrospectively evaluate patients who underwent GI PRF due to coccydynia.
Methods: Twenty-six patients diagnosed with coccydynia and treated with a PRF of the GI were included in this retrospective study. Clinical characteristics of the patients and treatment success were evaluated. Pain intensity was evaluated using a visual analog scale (VAS).
Results: The study included 19 (73.1%) female and 7 (26.9%) male patients. The median age of the patients was 45 (IQR: 24–60) years, and the etiology of pain was trauma in 21 (80.8%) of the 26 patients evaluated. There was a statistically significant decrease in VAS scores after GI PRF (Respectively; 6 [IQR: 6–7] and 2 [IQR: 0–3]). The PRF of the GI treatment success was 84.6%. Treatment success was 100% in patients with neuropathic pain and 59.1% in patients with nociceptive pain.
Conclusion: GI PRF is an effective and reliable procedure with low complication rate for pain relief in coccydynia.

Keywords: Chronic pain, coccydynia, pulsed radiofrequency treatment

Koksidini nedeniyle impar ganglionunun pulse-radyofrekans uygulaması gerçekleştirilen hastaların retrospektif olarak değerlendirilmesi

Mehmet Sargin, Mehmet Sari, Faruk Cicekci, Inci Kara
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Konya

Amaç: Ganglion impar blokajı, koksidini tedavisinde uzun süredir etkili bir prosedür olmasına rağmen, impar ganglionunun pulse-radyofrekans uygulaması koksidini tedavisi için nispeten yeni bir yaklaşımdır. Bu çalışmada, koksidini nedeniyle impar ganglionunun pulse-radyofrekans uygulaması gerçekleştirilen hastaları retrospektif olarak değerlendirmeyi amaçladık.
Metod: Bu retrospektif çalışmaya koksidini tanısı konan ve impar ganglionunun pulse-radyofrekans uygulaması ile tedavi edilen yirmi altı hasta dahil edildi. Hastaların klinik özellikleri ve tedavi başarıları değerlendirildi. Ağrı şiddeti vizüel analog skala kullanılarak değerlendirildi.
Bulgular: Çalışmaya 19 (%73.1) kadın ve 7 (%26.9) erkek hasta dahil edildi. Hastaların median yaşı 45 (IQR: 24-60) idi ve değerlendirilen 26 hastanın 21'inde (%80.8) ağrı etiyolojisi travma idi. İmpar ganglionunun pulse-radyofrekans uygulaması sonrası VAS skorlarında istatistiksel olarak anlamlı bir düşüş mevcuttu [Sırasıyla; 6 (IQR: 6-7) ve 2 (IQR: 0-3)]. İmpar ganglionunun pulse-radyofrekans uygulaması ile tedavi başarısı %84,6 idi. Tedavi başarısı nöropatik ağrısı olan hastalarda %100, nosiseptif ağrısı olan hastalarda ise %59,1 olarak bulundu.
Tartışma: Sonuç olarak, impar ganglionunun pulse-radyofrekans uygulaması ile tedavi, koksidininin giderilmesinde düşük komplikasyon oranı ile etkili ve güvenilir bir işlemdir. (SETB-2021-11-330)

Anahtar Kelimeler: Koksidini, pulse-radyofrekans tedavisi, kronik ağrı.

Mehmet Sargin, Mehmet Sari, Faruk Cicekci, Inci Kara. Retrospective Evaluation of Patients Underwent Ganglion Impar Pulsed Radiofrequency due to Coccydynia. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2022; 56(3): 386-390

Corresponding Author: Mehmet Sargin
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale