ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Standards and Definitions in Neck Dissections of Differentiated Thyroid Cancer [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2018; 52(3): 149-163 | DOI: 10.14744/SEMB.2018.14227

Standards and Definitions in Neck Dissections of Differentiated Thyroid Cancer

Mehmet Uludağ1, Mert Tanal1, Adnan Işgör2
1Department of General Surgery, Istanbul Sisli Hamidiye Etfal Health Practice and Research Hospital, Health Sciences University, Istanbul, Turkey.
2Department of General Surgery, Bahcesehir University Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey; Department of General Surgery, Sisli Memorial Hospital, Istanbul, Turkey.

Papillary and follicular thyroid carcinomas arising from the follicular epithelial cells and forming differentiated thyroid cancer (DTC) consist of >95% of thyroid cancers. Lymph node metastasis to the neck is common in DTC, especially in papillary thyroid cancer. The removal of only the metastatic lymph nodes (berry picking) does not help to achieve a potential positive contribution to the survival and recurrence of lymph node dissection in the DTC. Thus, systematic dissection of the cervical lymph nodes is needed. Today, according to the widely accepted and commonly used definitions and lymph node staging, the deep lymph nodes of the lateral side of the neck are divided into five regions. Based on the fact that some groups have biologically independent regions, Groups I, II, and V are divided into the A and B subgroups. The central region lymph nodes contain VI and VII region lymph nodes, which consist of the prelaryngeal, pretracheal, and right and left paratracheal lymph node groups.
Radical neck dissection (RND) is accepted as the standard basic procedure in defining neck dissections. In this method, in addition to all the regions of the Groups I–V lymph nodes at one side, the ipsilateral spinal accessory nerve, internal jugular vein, and sternocleidomastoid muscle are removed. Sparing of one or more of the routinely removed non-lymphatic structures in the RND is called modified RND (MRND), whereas the preservation of one or more of the routinely removed lymph node groups in the RND is termed as selective neck dissection (SND). In difference, the procedure with an addition of a lymph node and/or non-lymphatic structures to routinely removed neck structures in RND is called extended RND. Generally, involving one or more regions of SND are applied for DTC.
The removal of the paratracheal, prelaryngeal, and pretracheal lymph node groups at one side is termed as ipsilateral central dissection, whereas the removal of the bilateral paratracheal lymph node groups, in other words, the excision of four lymph node groups in the central region (Groups VI and VII), is defined as bilateral central dissection. In conclusion, bilateral central neck dissection (CND) is the SND in which the regions of VI and VII are removed.
In the DTC, CND is prophylactically and therapeutically applied, whereas lateral neck dissection is performed only therapeutically in the presence of clinical metastasis (N1b) in the lateral neck region. Debates on the extent of SNDs to be made in the central and lateral neck regions are still ongoing. Central dissection should be made at least unilaterally. In the lateral side of the neck, SNDs can be applied in different combinations in which at least one region from Groups I to V is removed. The main variables that determine the extent of SND in the central and lateral regions in DTC are the complication rates, the effect of the procedure, and its effect on prognosis and recurrence.

Keywords: Cancer, cervical, differentiated; dissection; lymphatic; thyroid.

Standards and Definitions in Neck Dissections of Differentiated Thyroid Cancer

Mehmet Uludağ1, Mert Tanal1, Adnan Işgör2
1İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul
2Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul; Şişli Memorial Hastanesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul

Diferansiye tiroit kanserleri (DTC)’ni oluşturan folikül epitel hücrelerinden kaynaklanan papiller ve foliküler tiroit kanserleri tiroit kanserlerinin %95’den fazlasını kapsar. DTC’de özellikle papiller tiroit kanserinde boyun lenf düğümü metastazı sıktır. DTC’de lenf düğümü diseksiyonunun yaşam ve rekürrens üzerine olumlu katkıda bulunabilmesi için sadece metastatik lenf düğümlerinin çıkarılması (berry picking) yeterli olmamakta, boyunda sistematik lenfatik diseksiyon yapılması gerekmektedir. Günümüzde geniş kabul gören ve yaygın olarak kulllanılan tanımlama ve lenf düğümü gruplamasına göre lateral boyun derin lenf düğümleri 5 bölgeye ayrılmaktadır. Bazı grupların biyolojik açıdan birbirinden bağımsız bölgelere sahip olması temeline dayanılarak, I, II ve V. gruplar A ve B olarak alt gruplara ayrılmıştır. Santral bölge lenf düğümleri ise VI ve VII. bölge lenf düğümlerini içermekte ve bunlar prelaringeal, pretrakeal, sağ ve sol paratrakeal lenf düğümü grubundan oluşmaktadır. Boyun diseksiyonlarının tanımlanmasında radikal boyun diseksiyonu (RBD) standart temel girişim olarak kabul edilmektedir. Bu yöntemde boyunda bir tarafta grup I-V arası tüm lenf düğümü bölgeleri, ipsilateral spinal aksesuar sinir, internal juguler ven ve sternokleidomastoid kas çıkarılmaktadır. RBD’de rutin çıkarılan non-lenfatik yapılardan bir veya birden fazlasının korunması modifiye radikal boyun diseksiyonu, RBD’de rutin çıkarılan lenf gruplarından bir veya birden fazlasının korunması ise seçici boyun diseksiyonu (SBD), radikal boyun diseksiyonunda rutin çıkarılan yapılara ek olarak lenf düğümü grubu ve/veya non-lenfatik yapıların çıkarılması genişletilmiş RBD olarak adlandılır. DTC’de genelde bir veya birden fazla bölgeyi içeren SBD’ler uygulanmaktadır. Prelaringeal, pretrakeal ile birlikte bir taraf paratrakeal bölge lenf düğümü gruplarının çıkarılması tek taraflı, her iki taraf paratrakeal bölge lenf düğümü gruplarının, diğer bir deyişle santral grupta (grup VI ve VII) yer alan dört lenf grubunun da çıkarılması bilateral santral diseksiyon (CBD) olarak tanımlanmaktadır. Yani bilateral CBD bölge VI ve VII’nin çıkarıldığı SBD’dir. DTC’de CBD proflaktik ve terapötik olarak, lateral boyun diseksiyonu, lateral boyun bölgesinde klinik metastaz (N1b) varlığında terapötik olarak uygulanmaktadır. Santral ve lateral boyunda yapılacak SBD’lerin genişliği konusunda tartışmalar devam etmektedir. Santral diseksiyon en az tek taraflı olarak yapılmalıdır. Lateral boyunda ise grup I-V’ten en az bir bölgenin çıkarıldığı değişik kombinasyonda SBD’ler uygulanabilmektedir. DTC’de santral ve lateral bölgede SBD genişliğini belirleyen temel değişkenler, komplikasyon oranları ile yapılan işlemin etkinliği, prognoz ve rekürens üzerindeki etkileridir.

Anahtar Kelimeler: Diseksiyon, farklılaşmış; kanser; lenfatik; servikal; tiroid.

Mehmet Uludağ, Mert Tanal, Adnan Işgör. Standards and Definitions in Neck Dissections of Differentiated Thyroid Cancer. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2018; 52(3): 149-163

Corresponding Author: Mert Tanal, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale