ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Intraperitoneal adhesions: pathogenesis, clinical significance, and prevention strategies [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2015; 49(4): 231-237 | DOI: 10.5350/SEMB.20151022054044

Intraperitoneal adhesions: pathogenesis, clinical significance, and prevention strategies

Akın Fırat Kocaay1, Süleyman Utku Çelik1, Tevfik Eker2, Ömer Arda Çetinkaya1, Volkan Genç1
1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Ankara - Türkiye
2Mağusa Tıp Merkezi, Genel Cerrahi Bölümü, Gazimağusa - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet

Postoperative peritoneal adhesion is an important clinical challenge in gastrointestinal, colorectal, and gynecologic surgery. Adhesions are the most frequent cause of long-term complications, including chronic abdominal pain, female infertility, mechanical small bowel obstruction, and injury at reoperations. Postoperative adhesion formation is a natural consequence of peritoneal irritation by surgical tissue trauma or infection, and may be considered as the pathological part of healing following any peritoneal injury. In the search for effective methods for preventing postoperative adhesions, several clinical techniques and agents have been investigated. Strategies for reduction of adhesions
are based on their natural pathophysiological mechanisms of origin, including activating fibrinolysis, hampering coagulation, diminishing the inflammatory response, inhibiting collagen synthesis or creating a barrier between adjacent wound surfaces. Despite initial promising results of different measures in postoperative adhesions prevention, none of them have become a standard application and achieved mostly in animal model. Until additional information and findings from future clinical investigations, only a meticulous surgical technique can be recommended to reduce morbidity and mortality rates from these undesirable and troublesome effects of surgery. In the current state of
knowledge, further pre-clinical and clinical investigations are necessary to evaluate the prevention strategies of postoperative peritoneal adhesions.

Keywords: Adhesions, fibrin, intestinal obstruction, peritoneum.

İntraperitoneal adezyonlar: Patogenezi, klinik önemi ve önleme stratejileri

Akın Fırat Kocaay1, Süleyman Utku Çelik1, Tevfik Eker2, Ömer Arda Çetinkaya1, Volkan Genç1
1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Ankara - Türkiye
2Mağusa Tıp Merkezi, Genel Cerrahi Bölümü, Gazimağusa - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet

Peritoneal yapışıklıklar başta gastrointestinal cerrahi olmak üzere kolorektal ve jinekolojik cerrahiler için önemli bir klinik sorundur. Bu yapışıklıklar, enfeksiyon veya cerrahi travma gibi durumların peritonu irrite etmesiyle oluşmakta ve periton hasarının iyileşme sürecinin patolojik bir parçası olarak kabul edilmektedir. Postoperatif peritoneal yapışıklıklar, ilk cerrahi işlemden yıllar sonra bile ortaya çıkabilmekte ve kronik karın ağrısı, infertilite, mekanik ince barsak obstrüksiyonu ve relaparotomiler sırasında yaralanmaya neden olabilmektedir. Postoperatif yapışıklıkları önlemek için denenen ajanların çoğu, adezyon oluşumunun doğal fizyopatolojik sürecinde yer alan basamaklar üzerinde değişiklikler yaparak etkilerini göstermektedir. Örneğin; fibrinolizi aktive etmeyi, koagülasyonu engellemeyi, inflamatuar yanıtı azaltmayı, kollajen sentezini inhibe etmeyi veya yakın yara yüzeyleri arasında bir bariyer oluşturmayı amaçlarlar. Sonuçları her ne kadar cesaretlendirici olsa da, çoğunun çelişkili ve sadece hayvan modellerinde denenmiş olması bu ajanların kullanımı için en büyük engellerdir.
Gelecekteki klinik araştırmalar ve olası gelişmelere kadar, intraperitoneal yapışıklıklarla mücadele sırasında ortaya çıkan istenmeyen morbidite ve mortaliteleri azaltmanın en etkin yöntemi şimdilik sadece özenli ve uygun cerrahi teknik olarak görülmektedir. Bu durumun üstesinden gelmek ve açıklığa kavuşturmak için mutlaka preklinik ve klinik çalışmaların artarak devam etmesi şarttır.

Anahtar Kelimeler: Adezyon, fibrin, intestinal obstrüksiyon, periton.

Akın Fırat Kocaay, Süleyman Utku Çelik, Tevfik Eker, Ömer Arda Çetinkaya, Volkan Genç. Intraperitoneal adhesions: pathogenesis, clinical significance, and prevention strategies. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2015; 49(4): 231-237

Corresponding Author: Akın Fırat Kocaay, Türkiye
LookUs & Online Makale