ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Relationship of Negative Imaging Result and Surgical Success Rate in Primary Hyperparathyroidism [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. Accepted Articles: SETB-09076 | DOI: 10.14744/SEMB.2023.09076

The Relationship of Negative Imaging Result and Surgical Success Rate in Primary Hyperparathyroidism

Mehmet Taner Ünlü1, Mehmet Köstek1, Ozan Çalışkan1, Tuğba Ata Sekban2, Nurcihan Aygün1, Mehmet Uludağ1
1Department of General Surgery, University of Health Sciences, Sisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Türkiye
2Artvin Hopa State Hospital, Artvin, Türkiye

Introduction: In present, the effect of preoperative negative imaging results on surgical
outcomes of primary hyperparathyroidism (pHPT) is still controversial. In this study, we
aimed to evaluate the effect of preoperative imaging on surgical outcomes.
Material and Methods: The data of pHPT patients who were operated between 2009 and 2018
were evaluated retrospectively. Patients were divided 3 groups according to scintigraphy
and/or ultrasonography results: Group 1; both imaging positive, Group 2; single imaging
positive, Group 3; patients in whom both imaging modalities are negative. Preoperative
biochemical characteristics, parathyroid pathologies, diameter and volume of the pathological
gland, surgery rates, persistence and recurrent disease rates of the groups were compared.
Results: Of 311 patients (258F, 53M) with a mean follow-up period of 24.7+18 months and a
mean age of 54.1+12.9 years; 161 were in group 1, 111 were in group 2, and 39 were in group
3.
The diameter of pathological gland ( 2.1±0.8, 1.6±0.9, 1.5±0.7 cm; p<0.001; in group 1,2,3
respectively) and the volume of pathological gland ( 2±3.2, 1.4±2.9, 1.1±2.2 cm3; p<0.001; in
group 1,2,3 respectively) in group 1; the rate of multi gland disease ( 5.7%, 11%, 21%;
p=0.024; in group 1,2,3 respectively) in group 3 were significantly higher. In the 1,2,3 group;
bilateral exploration rates were 93.2%, 48.6%, 5.1%, and focused surgery or unilateral
exploration rates were 6.8%, 51.4%, 94.9%, respectively, with a significant difference
(p<0.001).
After the first surgery, the cure rate was 91.3%, 93.7%, 89.7%, and the persistent patient rate
was 7.5%, 3.6%, and 10.3% in groups 1,2,3, respectively, and there was no significant
difference. At the end of the follow-up period after secondary intervention applied in
persistent and recurrent patients, the overall cure rate was 97.4%, 96.4%, 97.4%, persistent
disease rate 1.3%, 1.8%, 2.6%, recurrent disease rate 1.3%, 1.8%, 0%, respectively.
Conclusion: In imaging-negative patients with pHPT, the possibility of multi gland disease
and smaller pathological glands should be considered at the time of surgery. Surgery in
imaging-negative patients can be performed with a similar and acceptable cure rate to
imaging-positive patients.

Keywords: Primary hyperparathyroidism, preoperative imaging, parathyroid surgery

PRİMER HİPERPARATİROİDİZMDE NEGATİF GÖRÜNTÜLEME SONUCU İLE CERRAHİ BAŞARI ORANI İLİŞKİSİ

Mehmet Taner Ünlü1, Mehmet Köstek1, Ozan Çalışkan1, Tuğba Ata Sekban2, Nurcihan Aygün1, Mehmet Uludağ1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul
2Artvin Hopa Şehir Hastanesi, Artvin

Giriş: Günümüzde halen primer hiperparatiroidi (pHPT)’li hastalarda preoperatif negatif
görüntülemenin cerrahi sonuçlar üzerine etkisi tartışmalıdır. Bu çalışmada preoperatif
görüntülemenin cerrahi sonuçlara etkisini değerlendirmeyi amaçladık
Materyal ve Metod: 2009-2018 tarihleri arasında opere edilen pHPT’li hastaların verileri
retrospektif olarak değerlendirildi. Hastalar sintigrafik ve/veya ultrason görüntüleme
pozitifliğine göre 3 gruba ayrıldı: Grup 1; her iki görüntüleme pozitif, Grup 2; bir
görüntüleme pozitif, Grup 3; her iki görüntüleme yönteminin de negatif olduğu hastalar.
Grupların preoperatif biyokimyasal özellikleri, paratiroid patolojileri, patolojik bezin çapı ve
hacmi, uygulanan ameliyat oranları, persistan ve reküren hastalık oranları karşılaştırıldı.
Bulgular: Ortalama takip süresi 24,7+18 olan ve yaş ortalaması 54,1+12,9 olan 311 hastanın
(258K, 53E) 161’I grup 1, 111’i grup 2, 39’u grup 3’te yer almaktaydı. Grup 1’de patolojik
bez çapı (Grup 1, 2, 3’te sırası ile 2.1±0.8, 1.6±0.9, 1.5±0.7 cm; p<0.001), patolojik bez
hacmi (Grup 1, 2, 3’te sırası ile 2±3.2, 1.4±2.9, 1.1±2.2 cm3; p<0.001), grup 3’te çoklu bez
hastalığı oranı (Grup 1, 2, 3’te sırası 5.7%, 11%, 21%; p=0.024) anlamlı olarak daha yüksekti
(p=0.024). Grup 1,2,3’te bilateral eksplorasyon oranı sırası ile 93.2%, 48.6%, 5.1% olup,
odaklanmış cerrahi veya unilateral boyun eksplorasyonu oranları sırası ile 6.8%, 51.4%,
94.9% olup fark anlamlı idi (p<0.001). İlk cerrahi sonrası grup 1,2,3’te sırası ile kür oranı
91.3%, 93.7%, 89.7%, persistan hasta oranı 7.5%, 3.6%, 10,3% olup anlamlı fark yoktu.
Persistan ve nüks hastalarda uygulanan ikincil girişim sonrası takip süresi sonunda toplam kür
oranı sırası ile 97.4%, 96.4%, 97.4%, persistans hastalık oranı 1.3%, 1.8%, 2.6%, nüks
hastalık oranı 1.3%, 1.8%, %0 olarak saptandı.
Sonuç: pHPT’li görüntüleme negatif olgularda cerrahi sırasında çoklu bez hastalığı olasılığı
ve daha küçük patolojik bez olasılığının yüksek olabileceği göz önüne alınmalıdır.
Görüntüleme negatif hastalarda cerrahi görüntüleme pozitif hastalar benzer ve kabul edilebilir
kür oranı ile uygulanabilir. (SETB-2023-01-019)

Anahtar Kelimeler: Primer hiperparatiroidizm, preoperatif görüntüleme, paratiroid cerrahisiCorresponding Author: Mehmet Taner Ünlü
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale