ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Risk Factor Assessment and the Incidence of Neonatal Hypoglycemia in the Postnatal Period [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2019; 53(4): 389-394 | DOI: 10.14744/SEMB.2019.08634

Risk Factor Assessment and the Incidence of Neonatal Hypoglycemia in the Postnatal Period

Ali Bülbül1, Semra Bahar1, Sinan Uslu1, Şehrinaz Sözeri1, Lida Bülbül2, Evrim Kıray Baş1, Ebru Türkoğlu Ünal1
1Department of Pediatrics, Division of Neonatology, University of Health Sciences, Sisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Pediatrics, University of Health Sciences, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Objectives: The aim of this study was to evaluate risk factors used for the assessment of neonatal hypoglycemia and to examine the follow-up outcomes observed in the first 48 hours of postnatal life.
Methods: The records of infants born between 2015 and 2017 (3 years) at Şişli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital who had a blood glucose level test performed within the first 24 hours after birth and who had follow-up results for 48 hours were included in the study. Data of gestational age; birth weight; gender; antenatal, natal and postnatal characteristics; blood glucose measurement method and time during the first 48 hours postpartum; glucose values and follow-up; nutritional status; and the need for hospitalization due to a low blood glucose value were recorded. Groups were created based on data of a diabetic mother, small for gestational age (SGA), large for gestational age (LGA), late preterm birth (34-36+6/7 gestational weeks), fetal distress, and feeding intolerance. Blood glucose measurement values and reasons for hypoglycemia and assessment were compared in subgroups.
Results: The data of 9480 infants were reviewed and included in the study. It was determined that blood levels were checked in 28.7% (n=2720). The mean birth weight and gestational age of the infants was 3143±804 g and 37.7±2.5 weeks, respectively. In the study group, 54.7% were male, and 57.5% were delivered via cesarean section. The most frequent factors prompting blood glucose measurement were LGA status (25.9%), prematurity (18%), transient tachypnea (17.3%), and SGA status (11.6%). Results revealed that the blood glucose values of 2009 (73.9%) infants were within normal limits, and there was no further monitoring of blood glucose level during the first 48 hours. In 711 (26.1%), a low blood glucose level finding led to follow-up assessment. The incidence of hospitalization with a preliminary diagnosis of hypoglycemia was 2.5% (n=67). Subgroup analysis indicated that at the first hour, the mean blood glucose value of the patients with multiple factors that were risks for hypoglycemia suggesting further evaluation was lower than those with transient tachypnea and fetal distress (p<0.001), and the mean blood glucose value of premature and LGA neonates were significantly lower than the infants of diabetic mothers at the sixth hour (p<0.001).
Conclusion: In the postnatal period, the rate of monitoring blood glucose levels in newborn babies was found to be 28.7% and the most commonly predicted risk factor was LGA babies. The frequency of postpartum hospitalization due to hypoglycemia was found to be 2.5%, and blood sugar levels were lower in the first hour in groups with multiple causes.

Keywords: Hypoglycemia, neonates; risk factors.

Doğum sonrası yenidoğan bebeklerde hipoglisemi sıklığı ve hipoglisemi gelişiminde risk faktörleri

Ali Bülbül1, Semra Bahar1, Sinan Uslu1, Şehrinaz Sözeri1, Lida Bülbül2, Evrim Kıray Baş1, Ebru Türkoğlu Ünal1
1Department of Pediatrics, Division of Neonatology, University of Health Sciences, Sisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Pediatrics, University of Health Sciences, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Amaç: Yenidoğan bebeklerde doğum sonrası yaşamın ilk 48 saatinde kan şekeri bakılma nedenleri, hipoglisemi gelişiminde risk faktörlerinin ve izlem sonuçlarının değerlendirilmesi amaçlandı.
Metod: Hastanemizde 2015-2017 (üç yıl) yılları arasında doğan, yaşamın ilk 24 saati içerisinde kan şekeri düzeyi bakılan ve 48 saatlik izlem sonuçları olan tüm bebekler çalışmaya alındı. Bebeklerin dosyalarından; gebelik süresi, doğum ağırlığı, cinsiyet, antenatal, natal ve postnatal özellikler, kan şekerinin bakılma nedeni ile yöntemi, kan şekerinin bakılma zamanı, kan şekeri sonucu ve sonucuna göre yapılan izlem değerleri, bebeklerin beslenme durumları, kan şekeri düşüklüğü nedeniyle yatış gereksinimi ve kan şekerleri düşük saptanan bebeklerin 48 saat boyunca izlem bulguları kaydedildi. Çalışmaya dahil edilen bebekler grup olarak diyabetik anne bebeği olma, SGA (small for gestational age), LGA (large for gestational age), geç preterm olma (34-36+6/7 GH), fetal distres ve beslenme intoleransı durumuna göre ayrıldı. Gruplar içerisinde kan şekeri ölçüm değerleri ve nedenleri karşılaştırıldı.
Bulgular: Çalışma toplam 9480 bebek ile tamamlandı. Bebeklerin %28,7’sine (n: 2720) kan şekeri değeri bakıldığı belirlendi. Bebeklerin ortalama doğum ağırlığı ve gebelik süresi; 3143±804 gram ve 37,7±2,5 hafta, cinsiyet dağılımı %54,7 erkek, doğum şekli %57,5 sezaryan şeklindeydi. Kan şekeri ölçümü için en sık ön görülen risk faktörlerinin LGA (%25,9), prematüre (%18), geçici taşipne (%17,3) ve SGA (%11,6) özelliklerinin olduğu görüldü. İzlemde 2009 bebeğin (%73,9) kan şekeri değerlerinin normal sınırlarda olduğu için anne yanında tekrar kan şekeri bakmadığı saptandı. Bebeklerin 711’inde (%26,1) kan şekeri düşüklüğü saptandığı için kan şekeri takibine alındığı belirlendi. Hipoglisemi ön tanısıyla yatış gereksinimi sıklığı %2.5 (n: 67) saptandı. Grup analizlerinde birden fazla nedeni olanların 1.saat kan şekeri değeri ortalaması, geçici taşipne ve fetal distres olanlara göre (p<0,001), Prematürite ve LGA olan bebeklerin 6.saat kan şekeri ortalamaları, diyabetik anne bebekleri kan şekeri ortalamalarına göre istatistiksel olarak anlamlı düşüktü (p<0,001).
Sonuç: Doğum sonrası dönemde yenidoğan bebeklerde kan şekeri bakılma oranının %28,7 oranında olduğu ve en sık ön görülen risk faktörünün LGA bebekler olduğu saptandı. Hipoglisemi nedeniyle doğum sonrası yatış sıklığının %2,5 olduğu, birden fazla nedenin birlikte olduğu gruplarda birinci saat kan şekerinin daha düşük olduğu görüldü.

Anahtar Kelimeler: Hipoglisemi, yenidoğan, risk faktörleri

Ali Bülbül, Semra Bahar, Sinan Uslu, Şehrinaz Sözeri, Lida Bülbül, Evrim Kıray Baş, Ebru Türkoğlu Ünal. Risk Factor Assessment and the Incidence of Neonatal Hypoglycemia in the Postnatal Period. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2019; 53(4): 389-394

Corresponding Author: Ali Bülbül
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale