ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The distribution of HLA-DRB1 alleles in patients with hashimoto’s thyroiditis [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2015; 49(4): 255-259 | DOI: 10.5350/SEMB.20151005010345

The distribution of HLA-DRB1 alleles in patients with hashimoto’s thyroiditis

Türkan Patiroğlu1, H. Haluk Akar1, Abdurrahman Akay2, Engin Ok2
1Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Pediatrik İmmünoloji, Kayseri - Türkiye, Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Doku Tiplendirme Laboratuvarı, Kayseri - Türkiye
2Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Doku Tiplendirme Laboratuvarı, Kayseri - Türkiye

Objective: Hashimoto’s thyroiditis (HT) is an autoimmune thyroid disease resulting from complex interactions between genetic and environmental factors. The Human Leukocyte Antigen (HLA) genes have been found to be involved in the susceptibility to HT. In this retrospective study, we aimed to investigate the associations between HLA-DRB1 alleles and patients with HT.
Material and Methods: Forty eight patients with HT were included in this study. We analyzed HLADRB1 by polymerase chain reaction with sequence specific oligonucleotide probes (PCR-SSOP), and compared them with 126 unrelated healthy controls.
Results: The HLA-DRB1*03 allele was higher in the HT patients than in the controls (p=0.006). Also, the HLA-DRB1*01 allele was lower in the HT patients than in the controls (p=0.021).
Conclusion: The susceptible and protectable alleles were found as HLA-DRB1*03 and HLA-DRB1*01 alleles respectively in patients with HT in the Kayseri Turkish population, in Turkey. Further studies with a larger cohort are required to confirm the role of HLA-DRB1 alleles in the development of HT in the Turkish population.

Keywords: Hashimoto’s thyroiditis, HLA-DRB1 alleles, thyroid gland.

Hashimoto tiroidit hastalarında HLA-DRB1 alellerinin dağılımı

Türkan Patiroğlu1, H. Haluk Akar1, Abdurrahman Akay2, Engin Ok2
1Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Pediatrik İmmünoloji, Kayseri - Türkiye, Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Doku Tiplendirme Laboratuvarı, Kayseri - Türkiye
2Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Doku Tiplendirme Laboratuvarı, Kayseri - Türkiye

Amaç: Hashimoto tiroidit (HT) hastalığı genetik ve çevresel faktörlerin katkıda bulunduğu otoimmün bir tiroid bezi hastalığıdır. Bazı İnsan Lökosit Antijenlerinin [Human Lökosit Antijen (HLA)] HT hastalığı ile bağlantılı olduğu saptanmıştır. Bu çalışmada HT hastalığı ile HLA-DRB1 alellerinin bağlantısı araştırılmıştır.
Gereç ve Yöntemler: Bu retrospektif çalışmaya tiroidektomi yapılan ve postoperatif HT tanısı alan 48 hasta ve 126 sağlıklı akraba dışı denek, kontrol grubu olarak dahil edildi. Hastaların genetik testleri Erciyes Üniversitesi Doku Tiplendirme Laboratuvarında polimeraz zincir reaksiyonu, sekans spesifik oligonükleotid propları (PCR-SSOP) kullanılarak çalışıldı.
Bulgular: Hastalık grubunda HLA-DRB1*03 aleli anlamlı derecede yüksek bulunurken (hastalık grubu; %12.5, kontrol grubu; %4.3, p=0.006), HLA-DRB1*01aleli kontrol grubunda HT hastalarına göre belirgin derecede daha sık olarak saptandı (hastalık grubu; %1, kontrol grubu; %7.5, p=0.021).
Sonuç: Bu çalışma ile Kayseri yöresi Türk toplumu için HT hastalığı açısından HLA-DRB1*03 alelinin yatkınlık, buna karşılık HLA-DRB1*01 alelinin ise hastalıktan koruyucu olabileceği gözlemlenmiş oldu. Ancak çalışmaya dahil edilen vaka sayısının çok az olması nedeni ile topluma yönelik genellemeler yapılabilmesi için daha fazla denek sayısını içeren ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Hashimoto tiroidit, HLA-DRB1 alelleri, tiroid bezi.

Türkan Patiroğlu, H. Haluk Akar, Abdurrahman Akay, Engin Ok. The distribution of HLA-DRB1 alleles in patients with hashimoto’s thyroiditis. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2015; 49(4): 255-259

Corresponding Author: Türkan Patiroğlu, Türkiye
LookUs & Online Makale