ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Breast cancer under age 35 [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2005; 39(4): 31-35

Breast cancer under age 35

Öznur Aksakal1, H. Orhan Kızılkaya1, Ahmet Uyanoğlu1, Fatih Akyüz1, Ayşe Doğan1, Oktay Incekara1, Canan Tanık2
1Department of Radiation Oncology, Şişli Etfal Training and Research Hospital, Istanbul,Turkey
2Department of Pathology, Şişli Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Objective: Breast cancer is quite rare, in the 35 and under age group and it. is believed that it is more agressive when it occurs in this age group. The purpose of our study is retrospectively examine the tumor characteristics, the progression of the disease and survival rates of 86 patients which fall into this age group.
Study Design: 86 patients treated in between. I989-I998 in our department, and followed up for at least 6 months were examined in this study.
Results: The median age was 30 (the youngest being 23; oldest 35) invasive ductal carcinoma was the most frequently observed histological type (87,2 %). Modified Radical Mastectomy was the most applied surgical procedure (74,4 %). 63,9 % of the patients had positive Axillar leaf nodes. According to the TNM was classification, the distruhition of stages among patients was as follows; Stage!: 4 (4,7%) patients, Stagell: 49 (56,9 %) patients, Stage III: 27 (31,4%) patients, Stage IV: 6 (7%) patients. Adjuvant Radiotherapy was applied to 76,7 % of the patients. FEC had been the most utilized chemotherapy regime (67,7 %). 53,5% of the patients were administred hormonal therapy. With a follow-up overage of 37 monthsfmin 6-max 114), in 27 (31,4%) patients, local and!or distant metastasis occured and 11 (12,8 %) patients died. In the above mentioned follow-up period, Disease Free Survival (DFS) rate was 68,6% and Overall Survival (OS) rate was 87%.
Conclusion: In the median 37 (6-114) months follow-up 86 breast. cancer patients 35 and under age group DFS was %68,6 and OS was %87. As a. conclusion, it can be asserted that for the mentioned age group, breast, cancer shows for more agressive tumor characteristics. However, due to the fact, that the average follow-up period was short,this conclusion can not be accepted as fact.,as yet.

Keywords: Breast Cancer, 35 and under.

35 yaş altı meme kanserleri

Öznur Aksakal1, H. Orhan Kızılkaya1, Ahmet Uyanoğlu1, Fatih Akyüz1, Ayşe Doğan1, Oktay Incekara1, Canan Tanık2
1Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyasyon Onkolojisi Kliniği, İstanbul
2Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, İstanbul

Amaç: 35 ve altı yaş grubunda meme kanserleri oldukça nadirdir ve daha agresif seyirli oldukları düşünülmektedir. Bu çalışmanın amacı, bu yaş grubunda yer alan 86 hastada, tümör özellikleri, hastalık seyri ve sağladım oranlarının retrospektif olarak irdelenmesidir.
Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu araştırmada, Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniğine 1989-1998 yılları arasında başvurup tedavi edilen ve en az 6 ay takipte kalan 86 hasta retrospektif olarak incelenmiştir.
Bulgular: Hastaların ortalama yaşı 30 (23-35) olup, en sık rastlanan tümör histopatolojisi %87.2 ile invaziv duktal kavsi namadır 15 (%I7,4) hasta Oral Kontraseptif (OK) kullanmıştır. Modifiye Radikal Mastektomi (MRM) %74.4 ile en sık uygulanan cerrahi yöntem olmuştur. Hastaların %63,9’unda Aks¡11 er lenf nod tutulumu mevcuttur. TNM sınıflamasına göre hasta dağılımı şöyledir: Evre I, 4 (%4,7) hasta, Evre II, 49 (%56,9) hasta, Evre III, 27 (%31,4) hasta iyj Evre IV, 6 (%7) hasta. Hastaların % 76,7’sin e Adjuvant Radyoterapi uygulanmıştır. En sık kullanılan Kemoterapi rejimi %67,4 ile FEC olmuştur. Hastaların %53,5’i hormonaI tedavi almıştır. Ortalama 37 (6-114) aylık izlemde 27 (%31,4) hastada yerel ve/veya uzak yinelemeler olmuştur. // (%J2,8) hasta exitus olmuştur. Bu izlem süresinde Hastalıksız Sağkalımı % 68,6 ve Genel Sağkalım % 87 olarak kaydedilmiştir.
Sonuç: 35 yaş ve altı meme kanserli 86 hastada medyan 37 (6-114) aylık takipte Hastalıksız Sağkalım %68,6 ve Genel Sağkalım % 87 dir. Bu bulgulara göre 35 yaş ve altı meme kanserlerinin daha agresif özellikler gösterdiği söylenebilir Ancak izlem süresinin kısalığı nedeniyle kesin bir kanıya varmak zordur.

Anahtar Kelimeler: Meme kanseri, 35 yaş altı

Öznur Aksakal, H. Orhan Kızılkaya, Ahmet Uyanoğlu, Fatih Akyüz, Ayşe Doğan, Oktay Incekara, Canan Tanık. Breast cancer under age 35. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2005; 39(4): 31-35

Corresponding Author: Öznur Aksakal, Türkiye
LookUs & Online Makale