ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Endothelin-1 Levels at the Essential Hypertansion and Atherosclerosis [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1996; 30(3): 12-20

Endothelin-1 Levels at the Essential Hypertansion and Atherosclerosis

Ziyaettin Durakoğlu, Ilker Öner, Hikmet Yurtsever
Şişli Etfal Hastanesi 2. Dahiliye Kliniği

OBJECTIVE: The aim of this study was to determine the levels of endothelin-1 (ET-1) which is indicator for disfunction of endoethelin at the normotensive patients who have essential hypertension and atherosclerosis and to compare with the levels of ET-1 in healty people.

STUDY DESIGN: The levels of plasma ET-1 is determined at the 45 patients who have a essential hypertansion and 15 patients who have normotensive atherosclerotic coronary heart disease and 15 healthy people with the met­hod of radio immunassay (RİA).

RESULTS: It is determined that when the intensity of hypertension and damage of the organ are increased at the patients who have essential hypertension, the fevels of ET-1 increased significantly too. There was a positive correlation between the levels of ET-1 and age,duration of hyper­tension, body mass index, sistolic and diastolic blood pressure, smoke, the levels of plasma glucose, total cholestem/ and negative correlation with the levels of HDL choleste­rol. The levels of plasma ET-1 was high significantly at the normotensive patients who have atherosclerotic coronary heart disease.

CONCLUSION: ET-1 wlıich is an indicator of disfunction of endothel plays an important role in the etiopatogenes of both disease and the development of complications.

Keywords: Endothelin-1 (ET -1), essential hyperten­sion, athemsdernsis.

Esansiyel Hipertansiyon ve Aterosklerozda Endotelin-1 Düzeyleri

Ziyaettin Durakoğlu, Ilker Öner, Hikmet Yurtsever
Şişli Etfal Hastanesi 2. Dahiliye Kliniği

AMAÇ: Bu çalışma esansiyel hipertansiyonlu ve aterosklerozu olan normotansif hasralarda endotel disfonksiyonunun bir göstergesi olan plazma endotelin-1 (ET-1) düzeylerinin saptanması ve sağlıklı kişilerin düzeyleri ile karşılaştırılması amacı ile yapılmıştır.
MATERYAL VE METOD: 45 esansiyel hipertansiyonlu ve 15 normotansif atemskleroıik kormıer kalp hastası ve 15 sağlıklı korıtml gruhıınuıı plazma ET-1 düzeyleri radio immünassay (RİA) metodu ile saptandı.
BULGULAR: Esansiyel hipertansiyonlu hastalarda, hipetansiyonun şiddeti ve organ hasarı arttıkça ET-1 düzeylerininde anlamlı bir şekilde arttığı saptandı. ET-1 düzeyleri ile yaş, hipertansiyonun süresi, vücut kitle indeksi, sistolojik ve diastolik kan basınçları, sigara kullanımı, plazma glikoz, total kolesterol, LDL kolesteml düzeyleri ile pozitif korelasyon, HDL kolesterol düzeyleri ile negatif korelasyon saptandı. Aterosklerotik koroner kalp hastalığı olan normotansif hastalarda da plazma ET-1 düzeyleri anlamlı derecede yüksek bulundu.
SONUÇ: Endotel disfonksiyonunun bir göstergesi olan ET-1, her iki hastalığın etyopatogenezinde ve komplikasyonların gelişiminde önemli rol oynamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Endotelin-1 (ET-1), esansiyel hipertansiyon, ateroskleroz.

Ziyaettin Durakoğlu, Ilker Öner, Hikmet Yurtsever. Endothelin-1 Levels at the Essential Hypertansion and Atherosclerosis. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1996; 30(3): 12-20

Corresponding Author: Ziyaettin Durakoğlu, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale