ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The evaluation of the survival and toxicité with cisplatinum and taxol regimen in stage IV ovarian carcinoma [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2004; 38(2): 19-21

The evaluation of the survival and toxicité with cisplatinum and taxol regimen in stage IV ovarian carcinoma

Didem Karaçetin, Yusuf Başer, Öznur Aksakal, Özlem Maral, Birsen Yücel, Doğan Özcan, Oktay Incekara
Department of Radiation Oncology, Şişli Etfal Training and Research Hospital, Istanbul,Turkey

Objective: We aimed to assess the effects of the combination of cisplatin + paclitaxel (taxol) in patients with epithelial ovarian cancers
Material and Method: 13 patients with stage IV epithelial ovarian cancer who followed up more than 6 months in our clinic were evaluated retrospectively.
Result: The avarage age is was 54 (29-72). For their age groups; 7.6% of patients in 21-30, 30.7% of patients in 41- 50, 23% of patients 51-64 and 38. 4% of patients in 65+ age groups. All of the patients were with stage IV (FIGO). Serum Cal2-5 level was high in 61.5% of patients. Debulking surgery was performed 11 of patients. All of the patients were received chemotherapy regimens which involved cisplatinum (75 mg/m2) and paclitaxel (175 mg/m2), D1, every 21 days, total of 6. cycles. None of patients had haematologic and non- haematologic toxicities. Median survival was 14.6 months and 2-years sürvival was 23 months.
Conclusion: The combination of Cisplatinum and Taxol which, is the standart treatment of ovarian carcinoma is effec¬tive and less toxic regimen. The age of patient and the stage of disease are the most important prognostic factors.

Keywords: Epithelial Ovary Ca, Cisplatinum, Taxonomy- litaxel

Evre IV epitelyal over kanserli hastalarda cisplatin-taxol kombinasyonu ile toksisite ve sağkalım değerlendirilmesi

Didem Karaçetin, Yusuf Başer, Öznur Aksakal, Özlem Maral, Birsen Yücel, Doğan Özcan, Oktay Incekara
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyasyon Onkolojisi Kliniği, İstanbul

Amaç: Over Ca’h hastalarda Cisplatin + Paclitaxel (Taxol) kombinasyonu He elde edilen sonuölann retrospektif değerlendirilmesi amaçlandı.
Materyal ve Metod: Kliniğimize evre iv epitelyal over kanseri tanısı ile müracaat eden ve takipleri 6 aydan uzun olan 13 hasta, uygulanan tedavi ve sonuçları yönünden retrospektif olarak değerlendirilmiştir.
Bulgular: Hastaların yaş gruplarına göre dağılımları: 1 has¬ta (%7.6) 21-30 yaş grubu, 4 hasta(%30.7) 41-50 yaş grubunda, 3 hasta (%23) 51-64 yaş grubunda, 5 hasta (%38.4) 65 ve üzeri yaş grubundadır. Hastaların median yaşı 54 (29- 72) dür Hastaların tamamı başvuru sırasında evre IV (FIGO) olarak değerlendirildi. Tümör markerlerinden serum CA 12-5 düzeyi 8 hastada (%61.5) yüksek, 3 hastada bakılmamış ve 2 hastada normal olarak bulundu. Hastaların IV e debulking amaçlı operasyon yapılmış, 2 has¬ta sadece biopsi ile over Ca olarak kabul edilmiştir. Hastalara adjuvan olarak cisplatin(75 mg/m2) + Taxol (175 mgtm.2) Dİ 21 günde bir olmak koşulu ile toplam 6 kür uygulanmıştır. Hastaların 8’ inde kemoterapi uygulaması süresince hafif hipersensitivite reaksiyonu görülmüş olup, grade (WHO) 3-4 hematolojik ve non-hematolojjk toksisiteye rastlanmamıştır. Medyan sağkalım 14.6 ay, 2 yıllık ortalama sağkalım %23 olarak belirlendi.
Sonuç: Over kanserinin standart tedavisi olarak kabul edilen cisplatin-taxol kombinasyonun etkili ve toksisitesi düşük bir rejim olduğu, bunun yanı sıra hasta yaşı ve evrenin sağkalımı etkileyen en önemli prognostik faktörler olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Epitelyal over Ca, cisplatin, taxol

Didem Karaçetin, Yusuf Başer, Öznur Aksakal, Özlem Maral, Birsen Yücel, Doğan Özcan, Oktay Incekara. The evaluation of the survival and toxicité with cisplatinum and taxol regimen in stage IV ovarian carcinoma. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2004; 38(2): 19-21

Corresponding Author: Didem Karaçetin, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale