ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Effectiveness of preemptive epidural neostigmine in patient controlled epidural analgesia after abdominal hysterectomy [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2003; 37(1): 54-59

Effectiveness of preemptive epidural neostigmine in patient controlled epidural analgesia after abdominal hysterectomy

Fidan Aygün, G. Ulufer Sivrikaya, Ayşe Hancı, Melahat Karatmanlı Erol, Ayda Başgül
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul

Objective: In our study we aimed to evaluate the postopi ve analgesic efficacy of preemptive epidural neostigmine
Study Design: After the approval by the Medical Ethic < mittee, 45 patients in ASA I-II aged between 40-65 years included into the study. 10 ml 0.9% NaCI solution in Grc 0. 5 mg neostigmine in Group II, 0.5 mg neostigmi.ne+2. bupivacaine in Group III were administered epidurally 21 nut.es before induction. Standard general anaesthesia applied to the patients. Mean arterial pressure (MAP), i rate (HR), peripheral oxygen saturation were recorded / peratively. Patient controlled epidural analgesia was use postoperative pain management. MAP, HR, pain evciliu with Visual Analogue Scale (VAS), adverse effects at post rative I., 2., 6., 12., 24. hours, total analgesic consumj for 24 hours were recorded. Student’s t test and ANOVA used for the statistical analyses. P<0.05 was considered nificant.
Results: MAP, HR values were not significantly differen. and postoperatively. VAS, total analgesic consumption frequency of adverse effects were lower in Group III v compared with other two groups.
Conclusion: Preemptive epidural neostigmine decrease toperative pain and analgesic consumption when comb with bupivacaine. We suggest that, neostigmine and I anaesthetic combination can be a good choice (for post rative analgesia) after abdominal hysterectomies.

Keywords: Patient controlled analgesia, preemptive, neo mine.

Preemptif neostigmin uygulamasının abdominal histerektom sonrası hasta kontrollü epidural analjezide etkinliği

Fidan Aygün, G. Ulufer Sivrikaya, Ayşe Hancı, Melahat Karatmanlı Erol, Ayda Başgül
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul

Amaç: Çalışmamızda, neostigminin preemptif olarak epidu¬ral kullanımının postoperatif analjezik etkinliğini araştırmayı amaçladık.
Gereç ve Yöntem: Hastane Etik Kurulu onayıyla abdominal histerektomi geçirecek ASA l-ll grubunda, 40-65 yaş arasında 45 olgu çalışmaya alındı. Indiiksiyondan 20 dk önce epidural yolla Grup l‘e 10 mi serum fizyolojik, Grup II‘ye 0.5 mg ne¬ostigmin, Grup IH’e 0.5 mg neostigmin+25 mg bupivakain verildi. Olgulara standart genel anestezi uygulandı. Peropc- ratııar monitorizasyonda ortalama arter basıncı (OAB), kalp atım lıızı (KAH), perifenl oksijen saturasyonu kaydedildi. Postoperatif ağrı tedavisi lıasta kontrollü epidural analjeziyle sağlandı. Postoperatif I., 2., 6., 12., 24. saatlerde OAB, KAH, Visiiel Analog Skala (VAS) ile ağrı takipleri yapıldı, 24 saatlik total analjezik tüketimi, yan etkiler kaydedildi. İstatistiksel değerlendirmelerde student t, ANOVA testleri kullanıldı. P<0.05 anlamlı olarak değerlendirildi.
Bulgular: Olguların per ve postoperatif OAB, KAH değerleri arasında anlamlı farlc saptanmadı. VAS, 24 saatlik total anal¬jezik tüketimi, yarı etki sıklığı Grup III’ de diğer iki gruba gö¬re anlamlı olarak düşiik bulundu.
Sonuç: Preemptif amaçla epidural yolla uygulanan neostig¬minin bir lokal anestezik olan bupivakain ile kombine kulla¬nıldığında postoperatif ağrıyı ve analjezik tüketimini anlamlı ölçüde azalttığını saptadık. Abdominal histerektomilerde pos¬toperatif analjezik etkinlik için neostigmin+lokal anestezik kombinasyonunun iyi bir tercih olabileceği kanısına vardık.

Anahtar Kelimeler: Hasta kontrollü analjezi, preemptif, neostigmin

Fidan Aygün, G. Ulufer Sivrikaya, Ayşe Hancı, Melahat Karatmanlı Erol, Ayda Başgül. Effectiveness of preemptive epidural neostigmine in patient controlled epidural analgesia after abdominal hysterectomy. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2003; 37(1): 54-59

Corresponding Author: Fidan Aygün
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale