ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni
Evaluation of Patients with Suspicion of COVID-19 in Pediatric Emergency Department [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2021; 55(2): 179-187 | DOI: 10.14744/SEMB.2021.03360

Evaluation of Patients with Suspicion of COVID-19 in Pediatric Emergency Department

Emel Eksi Alp1, Nazan Dalgic2, Vuslat Yilmaz3, Yuksel Altuntas4, Haci Mustafa Ozdemir5
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Acil Servisi, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği, İstanbul
3İstanbul Üniversitesi, Aziz Sancar Deneysel Tıp Enstitüsü, Sinirbilim Anabilim Dalı, İstanbul
4Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kliniği, İstanbul
5Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul

Amaç: Koronavirüs hastalığı 2019 (COVID-19), çocuklarda farklı klinik tablolarla karşımıza çıkabilir. COVID-19 şüphesi olan çoğu semptomatik çocuğun ateş ve solunum sistemine ait şikayetleri mevcuttur. Bu retrospektif çalışmada, çocuk acil servisimize başvuran doğrulanmış ve olası COVID-19 hastalarının demografik özelliklerini, klinik özellikleri ve sonuçlarını tanımlamayı amaçladık.
Yöntem: Çocuk acil servisimize 11 Mart - 12 Mayıs 2020 tarihleri arasında COVID-19 şüphesi ile başvuran 135 çocuğu (1 ay-18 yaş) değerlendirdik. Hastaların aciliyetleri Pediatrik Değerlendirme Üçgeni (PDÜ) ve Acil Ciddiyet Skorlarına (ESI - Emergency Severity Index) göre değerlendirildi. Hastalar doğrulanmış vakalar (Grup 1) ve olası vakalar (Grup 2) olarak ayrıldı. Hastaların klinik, laboratuvar, radyolojik özellikleri ve hastalık ciddiyetleri karşılaştırıldı.
Bulgular: PDÜ değerlendirmesine göre 82 hasta (% 65,6) acil değildi. En sık ESI triyaj kategorisi düzey 3'tü (n=102, % 76.1). Kırk bir (% 30,4) hasta laboratuvar olarak doğrulanmış vaka olarak belirlendi. Elli beş (% 40,7) hasta 28 gün-4 yaş arasındaydı. COVID-19 pozitif hastalarda hastalığın başlangıcında en sık rastalanan şikayet, öksürük ile ateşti (n = 16, % 39). Altmış dört (% 47,4) hastada hafif hastalık mevcuttu ve 40 (% 29,6) hastada ek hastalık vardı. Grup 1'de nötropeni grup 2'den anlamlı derecede yüksekti (p=0,024). Grup 2'nin ortalama prokalsitonin ve eritrosit sedimantasyon hızı düzeyleri Grup 1'den anlamlı olarak yüksekti (sırasıyla p=0,012, p=0,028). Elli bir hastanın 28'inin toraks bilgisayarlı tomografisi COVID-19 ile uyumlu idi. Hastaların 51’i (% 37,8) acil servisten taburcu edilirken, 81'i (% 60) servise ve üçü (% 2,2) çocuk yoğun bakım ünitesine yatırıldı.
Sonuç: Çalışmamız sırasında olası 135 vakadan 45'inin tanısını SARS-CoV-2 polimeraz zincir reaksiyonu testi ile doğruladık. Doğrulanmış COVID-19 vakaları arasında, hastalarımızın çoğunda hafif veya orta derecede hastalık mevcuttu. Doğrulanmış vakalardan yalnızca üç hastanın kliniği ağır olarak sınıflandırıldı ve hiç kritik hastamız yoktu. (SETB-2020-12-237)

Anahtar Kelimeler: Akut ağır respiratuvar sendrom, COVID-19, çocuklar, pandemi, pnömoni, Türkiye

Evaluation of Patients with Suspicion of COVID-19 in Pediatric Emergency Department

Emel Eksi Alp1, Nazan Dalgic2, Vuslat Yilmaz3, Yuksel Altuntas4, Haci Mustafa Ozdemir5
1Department of Pediatric Emergency, University of Health Sciences Istanbul, Sisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Pediatric Infectious Diseases, University of Health Sciences Istanbul, Sisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
3Department of Neuroscience, Istanbul University, Aziz Sancar Institute of Experimental Medicine, Istanbul, Turkey
4Department of Endocrinology and Metabolism Diseases, University of Health Sciences Istanbul, Sisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
5Department of Orthopedics and Traumatology, University of Health Sciences Istanbul, Sisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Objectives: Coronavirus disease 2019 (COVID-19) have different clinical presentations in children. Most symptomatic children with suspicion of COVID-19 have fever and respiratory symptoms. In this retrospective study, we aimed to describe demographic features, clinical characteristics, and outcomes of confirmed and probable COVID-19 patients admitted to our pediatric emergency department (ED).
Methods: We identified 135 children (aged 1 month-18 years) with suspicion of the COVID-19 who were admitted to our ED between March 11 and May 12, 2020. The urgency of patients was evaluated according to their Pediatric Assessment Triangle (PAT) and Emergency Severity Index (ESI) scores. Patients were divided into two groups as confirmed cases (Group 1) and probable cases (Group 2). Clinical, laboratory, radiologic features, and the disease severity of patients were analyzed.
Results: According to PAT evaluation, 82 patients (65.6%) were non-urgent. The most frequent ESI triage category level was 3 (n=102, 76.1%). Forty-one (30.4%) patients were identified as laboratory-confirmed cases. Fifty-five (40.7%) patients were between 28 days and 4 years of age. Fever with cough was the most frequent symptoms at the onset of illness in COVID-19 positive patients (n=16, 39%). Sixty-four (47.4%) patients had mild disease and 40 (29.6%) patients had comorbidities. In Group 1, neutropenia was significantly higher than Group 2 (p=0.024). Mean procalcitonin and erythrocyte sedimentation rate levels of Group 2 were significantly higher than Group 1 (p=0.012 and p=0.028, respectively). Twenty-eight of 51 patients had chest computed tomography findings which were compatible with COVID-19. Fifty-one (37.8%) patients were discharged from ED, 81 (60%) were admitted to the ward, and 3 (2.2%) were admitted to the pediatric intensive care unit.
Conclusion: During our study, we confirmed the diagnosis of 45 of 135 probable cases with the SARS-CoV-2 polymerase chain reaction test. Among confirmed COVID-19 cases, most of our patients had mild or moderate disease. The clinic of only confirmed three patients was classified as severe disease, and we had no critically ill patient.

Keywords: Children, COVID-19, pandemics, pneumonia, severe acute respiratory syndrome, Turkey.

Emel Eksi Alp, Nazan Dalgic, Vuslat Yilmaz, Yuksel Altuntas, Haci Mustafa Ozdemir. Evaluation of Patients with Suspicion of COVID-19 in Pediatric Emergency Department. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2021; 55(2): 179-187

Sorumlu Yazar: Emel Eksi Alp
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale