ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Minimally Invasive Pancreaticoduodenectomy: Similar Morbidity and No Mortality in the Learning Period [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2022; 56(2): 238-243 | DOI: 10.14744/SEMB.2021.75350

Minimally Invasive Pancreaticoduodenectomy: Similar Morbidity and No Mortality in the Learning Period

Erol Piskin, Volkan Oter, Muhammet Kadri Colakoglu, Yigit Mehmet Ozgun, Osman Aydin, Erdal Birol Bostanci
Department of Gastroenterological Surgery, Ankara City Hospital, Ankara, Turkey

Objectives: Pancreaticoduodenectomy (PD) is one of the most challenging operations in gastrointestinal system due to the difficulty of dissection areas and the need for complex reconstruction. The aim of this study is to compare the morbidity, post-operative pancreatic fistula (POPF), and mortality rates of the cases we have from the learning period for minimally invasive PD and our previous open PD cases with similar fistula risk scores (FRSs).
Methods: Patients with similar age, ASA score, pre-operative drainage, and FRS were included in the study. A total of 71 patients, 48 of whom were operated with open surgery and 23 with minimally invasive methods, were included in the study.
Results: When the statistical analysis performed, no statistically significant difference was found between open surgery and minimally invasive surgery groups in terms of age, gender, ASA score, pre-operative drainage, pancreatic texture, and treatment of pancreatic leakage (p=0.27, p=0.09, p=0.4, p=0.39, p=0.76, and p=0.36, respectively). There was a statistically significant difference between two groups in terms of clinically relevant pancreatic anastomotic leakage (Grade-B and Grade-C fistula) (p=0.11). The rate of Grade-BL and B leakage was higher in the minimally invasive surgery group, while Grade-C fistula was not observed in any patient (p=0.002). However, there was no statistically significant difference between the two groups in terms of the management of pancreatic leakage and related morbidity (p=0.36). There was no significant difference between the two groups in terms of tumor size, number of lymph nodes removed, FRS, amount of intraoperative bleeding, and diameter of Wirsung and common bile duct (p=0.15, p=0.20, p=0.145, p=0.80, and p=0.073, respectively). Considering the operation time, it was found that the operation time was longer in patients who received minimally invasive surgical treatment and this was statistically significant (p<0.0001).
Conclusion: As a result, we believe that minimally invasive PD operation can be performed with similar morbidity and acceptable CR-POPF rates when compared with the open PD with similar FRS at the learning stage.

Keywords: Learning period, minimally invasive surgery, pancreaticoduodenectomy

Minimal invaziv pankreatikoduodenektomi: Öğrenme periyodunda, benzer morbidite ve sıfır mortalite

Erol Piskin, Volkan Oter, Muhammet Kadri Colakoglu, Yigit Mehmet Ozgun, Osman Aydin, Erdal Birol Bostanci
Ankara Şehir Hastanesi, Gastroenterolojik Cerrahi Kliniği, Ankara

Amaç: Pankreatikoduodenektomi (PD) diseksiyon bölgelerinin zorlayıcı olması ve kompleks rekonstrüksiyon ihtiyacı nedeni ile gastrointestinal sistem cerrahisinin en zorlu operasyonlarından birisidir. Bu çalışmanın amacı minimal invaziv PD için öğrenme periyodundan olduğumuz vakalar ile benzer fistül risk skoruna (FRS) sahip açık PD yaptığımız vakaların morbidite, POPF ve mortalite oranları karşılaştırmaktır.
Yöntem: Benzer; yaş, ASA skoru, ameliyat öncesi drenaj ve FRS'ye sahip hastalar çalışmaya dahil edildi. Çalışmaya 48'i açık cerrahi, 23'ü minimal invaziv yöntemlerle ameliyat edilen toplam 71 hasta dahil edildi.
Bulgular: Yapılan istatistiksel analizde açık cerrahi ile minimal invaziv cerrahi yapılan grup arasında yaş, cinsiyet, ASA skoru, preoperatif drenaj yapılması, pankreas kıvamı, pankreas kaçağının tedavisi açısından istatistiksel anlanmlı fark saptanmamıştır. (Sırasıyla;p= 0.27, p=0.09, p=0.4, p=0.39, p=0.76 ve p=0.36). Klinik ilişkili pankreas anastomoz kaçağı( grade-B ve grade-C fistül) açısından iki grup arasında istatistiksel anlamlı fark saptanmış olup (p=0.11) minimal invaziv cerrahi grubunda daha fazla hastada Grade-BL ve B kaçak görülürken Grade-C fistül hiçbir hastada izlenmemiştir(p=0.002). Ancak pankreas kaçağının yönetimi ve buna bağlı morbidite açısından iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır (p=0.36). Tümör çapı, çıkarılan lenf nodu sayısı, fistül risk skoru, peroperatif kanama miktarı, wirsung veya koledok çapı açısından da iki grup arasında anlamlı fark saptanmamıştır (sırasıyla, p=0.15, p=0.20, p=0.145, p=0.80 ve p=0.073)
Operasyon süresine bakıldığında minimal invaziv cerrahi tedavisi uygulanan hastalarda operasyon süresinin daha uzun olduğu ve bunun istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptanmıştır (p<0.0001).
Sonuç: Sonuç olarak öğrenme aşamasında MIPD ile benzer FRS’ye sahip olan OPD karşılaştırılmasında benzer ciddi morbidite ve kabul edilebilir CR-POPF ile gerçekleştirilebilineceğine inanmaktayız. (SETB-2021-06-172)

Anahtar Kelimeler: Minimal invaziv cerrahi, pankreatikoduodenektomi, öğrenme dönemi

Erol Piskin, Volkan Oter, Muhammet Kadri Colakoglu, Yigit Mehmet Ozgun, Osman Aydin, Erdal Birol Bostanci. Minimally Invasive Pancreaticoduodenectomy: Similar Morbidity and No Mortality in the Learning Period. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2022; 56(2): 238-243

Corresponding Author: Erol Piskin
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale