ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Neuroendocrine Differentiated Breast Cancer Cases: A Retrospective Analysis and Literature Review [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2021; 55(4): 503-509 | DOI: 10.14744/SEMB.2021.66503

Neuroendocrine Differentiated Breast Cancer Cases: A Retrospective Analysis and Literature Review

Ozlem Ozdemir1, Baha Zengel2, Yasar Yildiz3, Seray Saray3, Ahmet Alacacioglu3, Funda Tasli4, Zuleyha Can Erdi5, Utku Oflazoglu3, Halil Taskaynatan3, Tarik Salman3, Umut Varol3, Zehra Hilal Adibelli6, Raika Durusoy7, Yuksel Kucukzeybek3
1Department of Medical Oncology, University of Health Sciences, Izmir Bozyaka Training and Research Hospital, Izmir, Turkey
2Department of General Surgery, University of Health Sciences, Izmir Bozyaka Training and Research Hospital, Izmir, Turkey
3Department of Medical Oncology, Izmir Katip Celebi University, Ataturk Training and Research Hospital, Izmir, Turkey
4Department of Medical Pathology, University of Health Sciences, Izmir Bozyaka Training and Research Hospital, Izmir, Turkey
5Department of Medical Internal Medicine, University of Health Sciences, Izmir Bozyaka Training and Research Hospital, Izmir, Turkey
6Department of Radiology, University of Health Sciences, Izmir Bozyaka Training and Research Hospital, Izmir, Turkey
7Department of Public Heath, Ege University, Izmir, Turkey

Objectives: Neuroendocrine breast carcinoma (NEBC) is a rare subgroup of breast cancer, which makes up 2–5% of all invasive breast cancers. The aim of this retrospective analysis is to present and analyze our own data of primary NEBCs.
Methods: We retrospectively analyzed clinical, pathological, and radiological characteristics of 36 patients diagnosed with neuroendocrine differentiated breast cancer between 2008 and 2019 compared to that of 925 patients with invasive ductal carcinoma (IDC/NOS) along with a literature review.
Results: In this study, 36 patients with neuroendocrine differentiated breast carcinoma and 961 patients with (IDC/NOS), as the comparison group, were identified between 2008 and 2019. In NEBC patients, seven were premenopausal and 29 postmenopausal. Patients whose ultrasound (USG), magnetic resonance, and mammographic (MMG) images available in our hospital, high-density masses were detected in the MMG with irregular (77%), microlobulated (80%) and spiculated margins (63%), unaccompanied by asymmetry and structural distortion. Calcifications were less common than invasive breast cancer, present only in four patients (17%). When NEBC were compared to ductal carcinomas (n=925), NEBC were more often human epidermal growth factor receptor 2 negative (p=0.039), estrogen receptor positive (p=0.05), progesterone receptor positive (0.03), and the NEBC patients were older (p=0.02). Age, grade, metastatic status, lymph node number, and molecular type were identified as prognostic factors that significantly affect survival in both groups (p<0.05).
Conclusion: NEBC is a subtype that is both histopathologically and radiologically distinct from other breast cancer subtypes, and neuroendocrine differentiation may be an important predictive marker in the future.

Keywords: Mammography, Neuroendocrine breast carcinoma, Neuroendocrine differentiation

Nöroendokrin Diferansiyasyonlu Meme Kanseri Vakaların Retrospektif Analizi ve Literatürün Gözden Geçirilmesi

Ozlem Ozdemir1, Baha Zengel2, Yasar Yildiz3, Seray Saray3, Ahmet Alacacioglu3, Funda Tasli4, Zuleyha Can Erdi5, Utku Oflazoglu3, Halil Taskaynatan3, Tarik Salman3, Umut Varol3, Zehra Hilal Adibelli6, Raika Durusoy7, Yuksel Kucukzeybek3
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Onkoloji Anabilim Dalı, İzmir
2İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir
3İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Onkoloji Anabilim Dalı, İzmir
4Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, İzmir
5Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Dahiliye Anabilim Dalı, İzmir
6Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İzmir
7Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Ege Üniversitesi, İzmir

Amaç: Nöroendokrin meme karsinomu (NEBC), tüm invaziv meme kanserlerinin %2 ila %5'ini oluşturan nadir bir meme kanseri alt grubudur. Bu retrospektif çalışmanın amacı, primer NEBC'lere ilişkin kendi verilerimizi sunmak ve analiz etmektir.
Gereç ve Yöntem: 2008-2019 yılları arasında nöroendokrin diferansiye meme kanseri tanısı konan 36 hasta ile 925 invaziv duktal karsinomalı (IDC/NOS) hastanın klinik, patolojik ve radyolojik özellikleri ile karşılaştırmalı olarak literatür eşliğinde geriye dönük analiz edildi.
Bulgular: Bu çalışmada, 2008-2019 yılları arasında 36 nöroendokrin diferansiye meme kanseri hastası ve karşılaştırma grubu olarak 961 invaziv duktal karsinomalı (IDC/NOS) hasta belirlendi. NEBC hastalarında 7'si premenopoz ve 29'u postmenopozdu. Hastanemizde ultrason (USG), manyetik rezonans (MR) ve mamografik (MMG) görüntüleri mevcut olan 23 hastada MMG'de düzensiz (%77), mikrolobule (%80) ve yüksek yoğunluklu, spiküle marjinli asimetri ve yapısal bozulmanın eşlik etmediği kitleler saptandı. Kalsifikasyonlar invaziv meme kanserinden daha az olup sadece 4 hastada (%17) mevcuttu. NEBC duktal karsinomlarla karşılaştırıldığında (n = 925), NEBC daha sık HER2 negatif (p = 0.039), ER pozitif (p = 0.05), PR pozitifti (0.03) ve NEBC hastaları daha yaşlıydı (p: 0.02). Yaş, evre, metastatik durum, lenf nodu sayısı ve moleküler tip, her iki grupta da sağkalımı anlamlı olarak etkileyen prognostik faktörler olarak belirlendi (p<0.05).
Tartışma: NEBC, diğer meme kanseri alt tiplerinden hem histopatolojik hem de radyolojik olarak farklı bir alt tiptir ve nöroendokrin farklılaşma gelecekte önemli bir prediktif marker olabilir. (SETB-2021-06-182)

Anahtar Kelimeler: Nöroendokrin meme karsinomu, Nöroendokrin diferansiyasyon, NEBC, Momografi

Ozlem Ozdemir, Baha Zengel, Yasar Yildiz, Seray Saray, Ahmet Alacacioglu, Funda Tasli, Zuleyha Can Erdi, Utku Oflazoglu, Halil Taskaynatan, Tarik Salman, Umut Varol, Zehra Hilal Adibelli, Raika Durusoy, Yuksel Kucukzeybek. Neuroendocrine Differentiated Breast Cancer Cases: A Retrospective Analysis and Literature Review. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2021; 55(4): 503-509

Corresponding Author: Ozlem Ozdemir
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale