ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Low Vitamin D Status is Not Associated with the Aggressive Pathological Features of Papillary Thyroid Cancer [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2022; 56(1): 132-136 | DOI: 10.14744/SEMB.2022.36048

Low Vitamin D Status is Not Associated with the Aggressive Pathological Features of Papillary Thyroid Cancer

Zeynep Gul Demircioglu1, Nurcihan Aygun2, Mahmut Kaan Demircioglu1, Banu Yilmaz Ozguven3, Mehmet Uludag2
1Department of General Surgery, Kars Harakani State Hospital, Kars, Turkey
2Department of General Surgery, University of Health Sciences, Sisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
3Department of Pathology, Basaksehir Cam and Sakura City Hospital, Istanbul, Turkey

Objectives: In the present study, we investigated the effects of Vitamin D (vit D) deficiency on aggressiveness of papillary thyroid cancer (PTC).
Methods: Patients with PTC confirmed with pathological examination, whom were operated by a single surgeon between 2012 and 2017, were included in the study. The data of the patients were analyzed retrospectively. Cancers other than PTC, patients with hyperthyroidism and/or using antithyroid drugs were excluded from the study. The patients were classified as four quartiles according to serum Vit D levels; category 1 (<7.1 ng/mL), category 2 (7.2–11.8 ng/mL), category 3 (11.9–23.4 ng/mL) and category 4 (>23.5 ng/mL).
Results: A total of 133 patients (103 female, 30 male) with mean age of 46.4±13.6 (17–82) years were included in the study. There was no significant difference between the categories in terms of preoperative Vit D values according to the evaluated tumor aggressiveness characteristics. It was determined that the presence of tumor with a size above 1 cm and T3/4 tumor were not affected by Vit D level. There was no significant difference between Vit D categories regarding the characteristics of aggressiveness such as multicentricity, lymphovascular invasion, central, and lateral metastases.
Conclusion: According to our results, serum Vit D levels are not associated with the aggressive tumor characteristics of PTC.

Keywords: Papillary thyroid cancer, Tumor aggressiveness, Vitamin D

Düşük D Vitamini Papiller Tiroid Kanserinin Agresif Patolojik Özellikleriyle İlişkili Değildir

Zeynep Gul Demircioglu1, Nurcihan Aygun2, Mahmut Kaan Demircioglu1, Banu Yilmaz Ozguven3, Mehmet Uludag2
1Kars Harakani Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Kars
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul
3Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Patoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Amaç: Bu çalışmada, D vitamini (vit D) eksikliğinin papiller tiroid kanserinin (PTC) agresifliği üzerindeki etkilerini araştırdık.
Gereç ve Yöntem: 2012-2017 yılları arasında tek cerrah tarafından opere edilen patolojik inceleme ile PTK saptanan hastalar çalışmaya dahil edildi. Hastaların verileri retrospektif olarak incelendi. PTC dışındaki kanserler, hipertiroidi olan ve/veya antitiroid ilaç kullanan hastalar çalışma dışı bırakıldı. Hastalar serum vit D düzeylerine göre dört çeyrek; kategori 1 (<7.1 ng/mL), kategori 2 (7.2-11.8 ng/mL), kategori 3 (11.9-23.4 ng/mL) ve kategori 4 (> 23.5 ng/mL).
Bulgular: Çalışmaya yaş ortalaması 46.4+13.6 (17-82) yıl olan toplam 133 hasta (103 kadın, 30 erkek) dahil edildi. Değerlendirilen tümör agresiflik özelliklerine göre ameliyat öncesi vit D değerleri açısından kategoriler arasında anlamlı fark yoktu. 1 cm'den büyük tümör ve T3/4 tümör varlığının vit D düzeyinden etkilenmediği belirlendi. Çok merkezlilik, lenfovasküler invazyon, santral ve lateral metastazlar gibi agresiflik özellikleri açısından vit D kategorileri arasında anlamlı bir fark yoktu.
Sonuç: Sonuçlarımıza göre serum vit D düzeyleri PTC'nin agresif tümör özellikleri ile ilişkili değildir. (SETB-2022-01-022)

Anahtar Kelimeler: Papiller tiroid kanseri, D vitamini, tümör agresifliği.

Zeynep Gul Demircioglu, Nurcihan Aygun, Mahmut Kaan Demircioglu, Banu Yilmaz Ozguven, Mehmet Uludag. Low Vitamin D Status is Not Associated with the Aggressive Pathological Features of Papillary Thyroid Cancer. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2022; 56(1): 132-136

Corresponding Author: Zeynep Gul Demircioglu
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale