ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Anesthesia experiences outside of the operating room [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2013; 47(1): 5-10 | DOI: 10.5350/SEMB2013470102

Anesthesia experiences outside of the operating room

Hacer Şebnem Türk, Ferda Aybey, Oya Ünsal, Mehmet Eren Açık, Naim Ediz, Sibel Oba
Department of Anesthesiology and Reanimation, Şişli Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Introduction And Aim: Thanks to technological developments, invasive and non-invasive diagnostic and therapeutic procedures have been done at the outside of the operating room. In this manner, to provide anesthesia at the outside of the operating room, anesthesia teams have been found. In this study, we aimed to report our anesthesia teams’ experiences.
Materials And Methods: We reviewed the procedures that was experienced at outside the operating room from October 2010 to April 2012 retrospectively. 3583 Patients who required anesthesia at the outside of the operating room included the study, and their sexes, ages, ASA status, procedures, and anesthesia complications were recorded.
Results: Patients’ sex ratio male/female 1671/1912; ranged in age from 20 day to 91 years; with the mean age 48,52±28,4. ASA status were, ASA I 1958, ASA II 1296, ASA III 318, ASA IV 11. Anesthesia procedures were for 1837 colonoscopy, 536 gastroscopy, 131 ERCP endoscopic retrograde cholangiopancreatography, 811 MRI magnetic resonance imaging, 62 CTI computerized tomography imaging, 234 ECT electroconvulsive therapy, 106 RT radiotherapy, 40 angiographic aneurysm embolization, 9 angiographic venous sampling, 43 carotis stent, and 63 other radiologic interventions. For sedation; 1960 Patient received propofol + alfentanil, 740 only propofol, 544 propofol + fentanyl, 115 ketofol, 65 midazolam+ketamin 83 dexmedetomidine. For electroconvulsive therapies, 90 patient received etomidate + succinyl choline, 144 propofol + succinyl choline. 40 patient received general anesthesia for embolisation procedures. There are no major complication occured except one patient experienced intracranial hemorrhage during colonoscopy. In minor complications; 12 patient experienced respiratory depression, 41 bradycardia, 144 oxygen desaturaion, 191 prolonged recovery from anesthesia, 8 vomiting.
Conclusion: Anesthesia procedures at the outside of the operating room are frequently used in all medical interventions and at all ages. Remote locations from operating room, inadequate equipment and monitors,not enough space in the working environment, providing anesthesia outside the operating room is challenging and requires expertise and skill. The secret of success in anesthesia in remote locations is the skilled anesthesiologist with the appropriate equipment and drugs, along with adequate backup facilities. Anesthesia procedures at the outside of the operating room are guarding the patients safety and welfare, minimising physical discomfort and pain, providing physicians’ comfort.

Keywords: Anesthesia procedures outside of the operating room, sedation, complication

Ameliyathane dışı anestezi deneyimlerimiz

Hacer Şebnem Türk, Ferda Aybey, Oya Ünsal, Mehmet Eren Açık, Naim Ediz, Sibel Oba
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul

Giriş ve Amaç: Teknolojik gelişmeler sayesinde, hastalara tanı ve tedavi amacıyla ameliyathane dışı ortamlarda invaziv ve non-invaziv uygulamalara başlanmıştır. Bu durum ameliyathane dışı anestezi (ADA) ekiplerinin kurulmasına neden olmuştur. Biz, bu çalışmada, ADA ekibimizin deneyimlerini sunmayı amaçladık.
Gereç ve Yöntem: Ekim 2010-Nisan 2012 tarihleri arasındaki ADA uygulamalarımızı retrospektif inceledik. ADA uyguladığımız 3583 olgunun cinsiyeti, yaşı, ASA’sı, yapılan girişimleri, uygulanan anestezi ilaçları ve komplikasyonları kaydedildi.
Bulgular: Olguların cinsiyet dağılımı E/K 1671/1912, yaş ortalamaları 48.52±28.4, yaş dağılımı 20 günlük - 91 yaş arasındaydı. ASA sınıflaması ASA I 1958, ASA II 1296, ASA III 318, ASA IV 11 şeklindeydi. 1837 olguya kolonoskopi, 536 olguya gastroskopi, 131 olguya ERCP uygulandı. 811 olguya MR, 62 olguya BT çekimi yapıldı. 234 seans EKT uygulaması, 106 seans RT uygulaması yapıldı. Anjiografi ünitesinde 40 olguya anevrizma embolizasyonu uygulandı. Anjiografi ünitesinde 9 olguya venöz sampling, 43 olguya karotis stent uygulaması yapıldı. Ayrıca 63 olguya girişimsel radyolojide farklı uygulamalar yapıldı. Olguların 1960’ında propofol+alfentanil,740’ınde propofol, 544’ünde propofol+fentanil, 115’inde ketofol, 65’inde midozolam+ketamin, 83’ünde dexmetedomidin sedasyonu uygulandı. 234 EKT seansının 90’ında etomidate+süksinilkolin, 144’ünde propofol+süksinilkolin uygulandı. 40 embolizasyon olgusuna genel anestezi
verildi. Geçirilmiş serebrovasküler hastalık, hipertansiyon öyküsü olan olguda kolonoskopi işlemi esnasında intrakraniyal kanama gelişmesi dışında majör bir komplikasyonla karşılaşılmadı. 12 olguda solunum depresyonu, 41 olguda bradikardi, 144 olguda desatürasyon, 19 olguda derlenme süresinin uzaması, 8 olguda kusma gibi minör komplikasyonlarla karşılaşıldı.
Sonuç: ADA uygulamaları her alanda ve her yaş grubunda sıklıkla kullanılan bir yöntemdir. Ameliyathaneden uzak olma, yetersiz donanım ve monitör, çalışma alanındaki hareket kısıtlılığı ADA uygulamalarını zorlayıcı kılmakta, beceri ve deneyim gerektirmektedir. Uygun donanım, ilaçlar ve yeterli koşullarda deneyimli bir anestezist ADA uygulamalarındaki başarının sırrıdır. Ameliyathane dışı anestezi uygulamaları hasta güvenliğini ve memnuniyetini artırıp, huzursuzluk ve ağrıyı azaltmakta, hekim konforunu arttırmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Ameliyathane dışı anestezi, sedasyon, komplikasyon

Hacer Şebnem Türk, Ferda Aybey, Oya Ünsal, Mehmet Eren Açık, Naim Ediz, Sibel Oba. Anesthesia experiences outside of the operating room. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2013; 47(1): 5-10

Corresponding Author: Hacer Şebnem Türk, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale