ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Is there a correlation between plasma levels of asymmetric dimethylarginine (ADMA) levels and atherosclerosis in type 2 diabetes patients in Turkey? [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2017; 51(1): 63-70 | DOI: 10.5350/SEMB.20161205110503

Is there a correlation between plasma levels of asymmetric dimethylarginine (ADMA) levels and atherosclerosis in type 2 diabetes patients in Turkey?

Osman Özdoğan1, Bülent Çekiç2
1İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dahiliye Kliniği, İstanbul - Türkiye
2İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İstanbul - Türkiye

Objective: Atherosclerosis is very common in patients with diabetes mellitus (DM). We aimed to investigate the relationship between asymmetric dimethylarginine (ADMA) which is known as ‘an endogenous inhibitor of nitric oxide synthase’ and atherosclerosis among patients with a diagnosis of type 2 DM.
Material and Methods: A total of 85 patients with a diagnosis of type 2 DM (48.2% [n: 41] male) with a mean age of 55.73±8.78 years were enrolled in this trial. Plasma levels of ADMA, and laboratory parameters such as lipid profile and HbA1c were evaluated. Carotid intima-media thickness (IMT), a marker of atherosclerosis was measured. The patients were classified into two groups as cases with
high and low ADMA levels.
Results: No statistically significant correlation was found between serum ADMA levels and total cholesterol (r=0.045; p=0.684), triglyceride (r=-0.067; p=0.544), LDL cholesterol (r=0.142; p=0.194) and HDL cholesterol (r=0.085; p=0.085). A statistically significant correlation was determined between serum ADMA level and HbA1c (r=0.376; p=0.001) and between serum ADMA level and carotid-intima media thickness (r=0.321; p=0.003).
Conclusions: Serum ADMA level is correlated with carotid IMT. Evaluation of ADMA levels in type 2 DM patients may be helpful in predicting atherosclerotic diseases such as coronary artery disease.

Keywords: Asymmetric dimethylarginine, atherosclerosis, type 2 diabetes mellitus.

Türkiye’deki tip 2 diyabet hastalarında serum asimetrik dimetilarjinin düzeyleri ile ateroskleroz arasında bir korelasyon var mıdır?

Osman Özdoğan1, Bülent Çekiç2
1İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dahiliye Kliniği, İstanbul - Türkiye
2İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İstanbul - Türkiye

Amaç: Ateroskleroz diabetes mellitus (DM) hastalarında çok yaygındır. Biz tip 2 DM hastalarında ‘endojen nitrik oksit sentaz inhibitörü’ olarak bilinen asimetrik dimetil arjinin (ADMA) ile ateroskleroz arasında bir ilişki olup olmadığını araştırdık.
Gereç ve Yöntemler: Tip 2 DM tanısı alan, yaş ortalaması 55.73±8.78 yıl olan toplam 85 hasta (%48.2 [n: 41] erkek) çalışmaya dahil edildi. ADMA plazma seviyeleri, lipid profili, HbA1c gibi laboratuvar parametreleri değerlendirildi. Aterosklerozun bir göstergesi olan karotis intima-media kalınlığı (IMT) ölçüldü. Hastalar, yüksek ve düşük ADMA düzeyleri olarak iki gruba ayrıldı.
Bulgular: İstatistiksel olarak serum ADMA düzeyleri ile total kolesterol (r=0.045; p=0.684), trigliserid (r=-0.067; p=0.544), LDL kolesterol (r=0.142; p=0.194) ve HDL kolesterol (r=0.085; p=0.085) arasında anlamlı ilişki saptanmadı. ADMA düzeyi ile HbA1c arasında (r=0.376; p=0.001) ve serum ADMA düzeyi ve karotis-intima media kalınlığı arasında (r=0.321; p=0.003) istatistiksel olarak anlamlı bir
ilişki saptandı.
Sonuç: Serum ADMA düzeyi karotis IMT ile ilişkilidir. Tip 2 DM hastalarında ADMA düzeylerinin değerlendirilmesi koroner arter hastalığı gibi aterosklerotik hastalıkları öngörmede yararlı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Asimetrik dimetil arjinin, ateroskleroz, tip 2 diyabet.

Osman Özdoğan, Bülent Çekiç. Is there a correlation between plasma levels of asymmetric dimethylarginine (ADMA) levels and atherosclerosis in type 2 diabetes patients in Turkey?. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2017; 51(1): 63-70

Corresponding Author: Osman Özdoğan, Türkiye
LookUs & Online Makale