ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Colistin Treatment for Multidrug-Resistant Gram-Negative Infections in Children: Caution Required for Nephrotoxicity [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2022; 56(3): 427-434 | DOI: 10.14744/SEMB.2021.69851

Colistin Treatment for Multidrug-Resistant Gram-Negative Infections in Children: Caution Required for Nephrotoxicity

Gulnihan Ustundag1, Eda Karadag Oncel1, Aslihan Sahin1, Yildiz Ekemen Keles1, Ahu Kara Aksay1, Dilek Yilmaz Ciftdogan2
1Department of Pediatric Infectious Diseases, Health Sciences University, İzmir Tepecik Research and Training Hospital, İzmir, Türkiye
2Department of Pediatric Infectious Diseases, İzmir Katip Çelebi University, Faculty of Medicine, İzmir, Türkiye

Objectives: Colistin has come to the fore as a treatment option, especially with the occurrence of multidrug-resistant Gram-negative infections across the world. However, the high nephrotoxic effects of colistin should be taken into consideration in children. The study’s primary outcome was to determine the clinical success of the colistin treatment, and the secondary outcome was to detect the side effects related to colistin.
Methods: The patients who received intravenous colistin in our hospital’s last 5 years were included in the study. In addition to the patients’ demographic and clinical characteristics, the clinical success of the colistin treatment, 28-day infection-related mortality of the patients, and side effects of colistin were recorded.
Results: A total of 37 patients received colistin therapy during 2015–2019. Four of these patients had colistin treatment twice a year, so we accepted them as separate cases in each infection attack. Therefore, 41 cases were included in the study. The median age of the cases was 26 months (IQR: 4.50–144.50) and 27 (65.9%) were male. Twenty-seven cases (65.9%) had sepsis. The median dose of colistin was 4.2 (IQR: 3–5) mg/kg/day. Among 44 cultures obtained from the patients, the most common microorganism was Acinetobacter baumannii, with 58.5%. The clinical success was detected in 18 patients (43.9%). While overall nephrotoxicity developed in 14 (34.1%) patients, only two of them needed dialysis.
Conclusion: Colistin should not be considered the first choice in treating Gram-negative infections but should be kept as salvage therapy in multidrug-resistant Gram-negative infections across the world. During the treatment process, close monitoring of renal function tests and urinary output were recommended due to the risk of developing nephrotoxicity.

Keywords: Children, colistin, multidrug-resistant gram-negative microorganism, nephrotoxicity

Çocuklarda Çoklu İlaca Dirençli Gram-negatif Enfeksiyonlarda Kolistin Tedavisi: Nefrotoksisite için Dikkat Edilmeli

Gulnihan Ustundag1, Eda Karadag Oncel1, Aslihan Sahin1, Yildiz Ekemen Keles1, Ahu Kara Aksay1, Dilek Yilmaz Ciftdogan2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir; İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir

Amaç: Kolistin, özellikle dünya çapında çok ilaca dirençli gram negatif enfeksiyonların ortaya çıkmasıyla bir tedavi seçeneği olarak öne çıkmıştır. Bununla birlikte, çocuklarda kolistinin yüksek nefrotoksik etkileri göz önünde bulundurulmalıdır. Çalışmanın birincil sonucu, kolistin tedavisinin klinik başarısını belirlemek; ikincil sonucu ise, kolistin ile ilgili yan etkileri saptamaktır.
Yöntemler: Çalışmaya hastanemizde son beş yılda intravenöz kolistin uygulanan hastalar dahil edildi. Hastaların demografik ve klinik özelliklerinin yanı sıra kolistin tedavisinin klinik başarısı, hastaların 28 günlük enfeksiyona bağlı ölüm oranları ve kolistin yan etkileri kaydedildi.
Bulgular: 2015-2019 yılları arasında toplam 37 hasta kolistin tedavisi görmüştü. Otuz yedi hastanın içinde, bir yıl içerisinde iki kez kolistin tedavisi alan dört hasta mevcuttu. Bu nedenle bu hastalar iki ayrı enfeksiyon atağında bağımsız vakalar olarak kabul edildi ve toplamda 41 vaka çalışmaya dahil edildi. Vakaların ortanca yaşları 26 aydı (IQR: 4.50-144.50) ve 27'si (%65,9) erkekti. Hastaların 27’sinde (%65,9) sepsis vardı. Ortanca kolistin dozu 4.2 (IQR: 3-5) mg/kg/gün idi. Hastalardan alınan 44 kültür arasında en sık üreyen mikroorganizma %58,5 ile Acinetobacter baumannii idi. Klinik başarı 18 hastada (%43,9) tespit edildi. 14 (%34,1) hastada nefrotoksisite gelişirken, bunlardan sadece ikisinin diyaliz ihtiyacı olmuştu.
Sonuç: Kolistin, gram-negatif enfeksiyonların tedavisinde ilk seçenek olarak düşünülmemeli, çoklu ilaca dirençli gram-negatif enfeksiyonlarda kurtarma tedavisi olarak elde tutulmalıdır. Tedavi sürecinde nefrotoksisite gelişme riski nedeniyle böbrek fonksiyon testleri ve idrar çıkışının yakın takibi önemlidir. (SETB-2021-08-250)

Anahtar Kelimeler: çocuk, çok ilaca dirençli gram negatif mikroorganizmalar, kolistin, nefrotoksisite

Gulnihan Ustundag, Eda Karadag Oncel, Aslihan Sahin, Yildiz Ekemen Keles, Ahu Kara Aksay, Dilek Yilmaz Ciftdogan. Colistin Treatment for Multidrug-Resistant Gram-Negative Infections in Children: Caution Required for Nephrotoxicity. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2022; 56(3): 427-434

Corresponding Author: Gulnihan Ustundag
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale