ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The incidence and distribution of accessory ossicles of the foot [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2011; 45(2): 44-47

The incidence and distribution of accessory ossicles of the foot

Hilal Kır, Sibel Kandemir, Mehmet Olgaç, Onur Yıldırım, Gökhan Şen
Department of Radiology, Balıklıgöl State Hospital, Uludağ University, Faculty of Medicine, Bursa, Turkey

Accessory ossicles of the foot are generally asymptomatic. Accessory ossicles could be confused with avulsion fractures in the presence of trauma. Locations and frequency of accessory ossicles should be well known to reduce incorrect preliminary diagnosis. In our study, anterior-posterior and lateral radiography of anklefoot of 277 female and male cases with an age range of 21 to 83 years were examined retrospectively with regard to accessoy ossicles. Accessory ossicles were examined according to the sex, frequencies and divisions of the bones, bilaterality and coexistence. Accessory ossicles were determined in %45,4 of 277 cases. The most common accessory ossicles were accessory navicular bone (65,8%), os peroneum (16,6%), os trigonum (11,9%), os vesalianum(7,1%), os subtibiale (3,9%), os talotibiale (3,9%), os intermetatarseum (2,3%) and os intercuneiforme (2,3%). Accessory ossicles were seen in 45,8% of all female cases and 44,4% of all male cases. The most common accessory ossicle in female and male cases was accessory navicular bone. The accessory ossicles were seen in 55,5% of cases in both of the feet, in 30,9% of cases right unilaterally and in 13,4% of cases left unilaterally. The most common seen bilaterally accessory ossicle was accessory navicular bone. We determined the coexistencies of two different accessory ossicles as 10,6% of cases and three different accessory ossicles as 2,6% of cases. Thus, we have made an overall assesment about the incidence of accessory ossicles of the foot and distribution in our region.

Keywords: Accessory ossicles, foot, radiography

Ayaktaki aksesuar kemiklerin görülme sıklığı ve dağılımı

Hilal Kır, Sibel Kandemir, Mehmet Olgaç, Onur Yıldırım, Gökhan Şen
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Bursa

Ayaktaki aksesuar kemikler genellikle asemptomatiktir. Aksesuar kemikler travma varlığında yanlışlıkla avulsiyon kırıkları olarak değerlendirilebilir. Yanlış ön tanıları azaltmak için aksesuar kemiklerin lokalizasyonları ve sıklığı iyi bilinmelidir. Çalışmamızda yaşları 21-83 arasında değişen, kadın ve erkek, 277 olguya ait, ayak bileği-ayak ön-arka ve yan radyografileri, aksesuar kemikler açısından retrospektif olarak incelendi. Aksesuar kemiklerin cinsiyete göre görülme sıklığı, dağılımı, bilateral ve bir arada olma durumları araştırıldı. İncelenen 277 olgunun %45,4’ünde aksesuar kemik saptandı. En sık görülen aksesuar kemikler aksesuar navikular kemik (%65,8), os peroneum (%16,6), os trigonum (%11,9), os vesalianum (%7,1), os subtibiale (%3,9), os talotibiale (%3,9), os intermetatarseum (%2,3) ve os interkuneiforme (%2,3) idi. Aksesuar kemikler, tüm kadın olguların %45,8’inde ve tüm erkek olguların %44,4’ünde görüldü. Kadın ve erkek olgularda en sık görülen aksesuar kemik, aksesuar navikular kemikdi. Aksesuar kemikler olguların %55,5’inde her iki ayakta, %30,9’unda sağ ayakta ve %13,4’ünde sol ayakta görüldü. En sık bilateral olarak görülen aksesuar kemik, aksesuar navikular kemikti. Olguların %10,6’sında iki farklı aksesuar kemiğin ve %2,6’sında üç farklı aksesuar kemiğin bir arada olma durumu saptandı. Böylece bölgemizde ayak aksesuar kemiklerinin görülme sıklığı ve dağılımı hakkında genel bir değerlendirme yapmış olduk.

Anahtar Kelimeler: Aksesuar kemikler, ayak, radyografi

Hilal Kır, Sibel Kandemir, Mehmet Olgaç, Onur Yıldırım, Gökhan Şen. The incidence and distribution of accessory ossicles of the foot. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2011; 45(2): 44-47

Corresponding Author: Hilal Kır, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale