ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
lmpaired Glucose Tolerance and Atherosclerosis [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1996; 30(3): 28-32

lmpaired Glucose Tolerance and Atherosclerosis

Ziyaettin Durakoğlu, Ilker Öner, Banu Kılıç, Sema K. Seber, Hikmet Yurtsever
Şişli Etfal Hastanesi, 2. Dahiliye Kliniği

OBJECTIVE: This study is made to investigate the relationship between the impaired glucose tolerance (IGT) and atherosclerosis, to see the metabolic changes of glucose after myocardial infarction and to take into consideration the relationship between the IGT and other parameters of metabolic syndrom in patients with post myocardial infarction.
STUDY DESIGN: 2 groups of patients are selected from Şişli Etfal Hospital, II. Medicine Clinic and Coronary Intensive.Care Unit with simple sampling method. For the with acute myocardial infarction in the first group oral glucose tolerance test (OGTT) was made between the 14-21 days and for the other 24 patients­ with acute myocardial in farction in the second group. OGTT was made 16-18 month later. As for the control, group 24 healthy sample was selected and OGTT was made. Mean while for the 7 patients in the first group with the IGT.·OGTT was repeated 3 months later.
RESULTS: In the first group 13 patients out of 20 (65%)had IGT, in the second group 13 patients out of 24 (54%) had IGT. in the control group I patient out of I6 had IGT. Between the control group and the other two groups, there has been a great difference statistically (p<0.001, p<0.001). On the other hand no difference between the study groups has been seen(p>0.5 ). Gathering the results of study groups a positive correlation has been detected between the IGT and other parameters of metabolic syndrom like android obesity, hypertension, blood levels of total cholestaol, trigliserid, LDL and VLDL cholesterol. As well as that a negative correlation has been detected between the IGT and blood levels of HDL cholesterol.
CONCLUSION: According to these results we can say that patients with the atherosclerotic coronary heart disease have more frequent IGT with respect to normal people and IGT is a risk factor for atherosclerosis. Also we detected no change in glucose metabolism 2 weeks after myocardial infarction and we claim that IGT is among the parameters of metabolic syndrom and there is need to investigate IGT with the other risk factors in patients with the atherosclerotic coronary heart disease.

Keywords: Impaired glucose tolerance (IGT). atherosderosis, metabolic syndrom.

Bozulmuş Glikoz Toleransı ve Ateroskleroz

Ziyaettin Durakoğlu, Ilker Öner, Banu Kılıç, Sema K. Seber, Hikmet Yurtsever
Şişli Etfal Hastanesi, 2. Dahiliye Kliniği

AMAÇ: Bu çalışma bozulmuş glikoz toleransı (BGT) ve ateroskleroz arasındaki ilişkiyi araştırmak,akut myokard enfarktüsü sonrası meydana gelen glikoz metabolizma değişikliklerini izlemek, akut myokard enfarktüsü geçiren hastalarda, metabolik sendromun diğer parametreleri ile bozulmuş glikoz toleransı arasındaki ilişkile­ri değerlendirmek üzere yapıldı.
MATERYAL VE METOD: Şişli Etfal Hastanesi 2. Dahiliye Servisi ve Koroner Yoğun Bakım Ünitesinde yatan hastalardan basit rastlantısal örnekleme metodu ile seçilen ilk gruptaki 20 hastaya akut myokard enfarktüsü sonrası 14-21. günler arasında, ikinci gruptaki 24 hastaya, akut myokard enfarktüsü sonrası 16-18 ay sonrası oral glikoz tolerans testi (OGTT) yapıldı. Kontrol grubu olarak 24 sağlıklı kişiye OGTT yapıldı. Ayrıca ilk gruptaki hastalardan BGT saptanan 7 tanesine 3 ay sonra OGTT tekrar yapıldı.
BULGULAR: İlk gruptaki 20 hastanın 13 tanesinde (%65) BGT saptanırken, ikinci gruptaki 24 hastanın 13 tanesinde (%54) BGT saptandı. Kontrol gruhundaki 16 hastanın 1 tanesinde BGT saptandı. Kontrol grubu ile her 2 çalışma gruhu arasında istatistiksel olarak ileri derecede anlamlı fark saptanırken (p<0.001 p<l).001 ), çalışma grııptan arasında fark saplanmadı (p>0.5). İlk gruptaki BGT saptanan 13 hastadan, OGTT tekrarlanabilen 7 hastadan, 6 tanesinde BGT’nin devam ettiğini, 1 hastada ise diabetes mellitus geliştiği saptandı. Çalışma grupları birleştirilerek, BGT ile metabolik sendromun diğer parametreleri olan android ·ohl'Zite, hipertansiyon, total kolesterol, trigliserid, LDL ve VLDL kolesterol düzeyleri ile pozitif korelasyon, HDL kolesterol düzeyleri ile negatif korelasyon saptandı.
SONUÇLAR: 811 bulgulara göre; aterosklerotik koroner kalp hastalığı olanlarda BGT bulunma oranının normal kişilere göre ileri derecede yüksek olduğunu, BGT’nın ateroskleroz için bir risk faktörü olarak kabul edilmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Ayrıca akut myokard enfarktüsü sonrası, 2 hafta sonrasında glikoz metabolizmasında değişiklik olmadığını, BGT’nın metabolik sendromun diğer parametreleri ile bir arada bulunduğunu, aterosklerotik koroner kalp hastalığı olan hastalarda risk faktörleri araştırılırken BGT'nin de araştırılması gerektiğini savunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: Bozulmuş, glikoz toleransı(BGT), ateroskleroz, metabolik sendrom.

Ziyaettin Durakoğlu, Ilker Öner, Banu Kılıç, Sema K. Seber, Hikmet Yurtsever. lmpaired Glucose Tolerance and Atherosclerosis. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1996; 30(3): 28-32

Corresponding Author: Ziyaettin Durakoğlu, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale