ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The incidence and co-existence of physiological pineal gland, choroid plexus and habenular commissure calcifications detected in cranial computed tomography [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2010; 44(1): 22-26

The incidence and co-existence of physiological pineal gland, choroid plexus and habenular commissure calcifications detected in cranial computed tomography

C. Gökhan Orcan, Ömer F. Nas, I. Gökhan Çavuşoğlu, Oktay Alan, Hakan Kılıç, A. Ulca Uyguç, S. Burkay Öztürk, Emin Ulutaş, Hakan Cebeci
Uludağ Üniversitesi Radyoloji AD, Bursa-Türkiye

Physiological intracranial calcifications without a relationship with a particular disease or pathology and accepted as normal, are seen most common in pineal gland, choroid plexus, habenular commissure basal ganglia, dura and arachnoid. Computed tomography (CT) is the most sensitive radiological method in detection of intracranial calcifications. In our study 401 unenhanced cranial CT that obtained between April 2009 and August 2009, are evaluated as retrospectively for physiological intracranial calcification fields. Of the 401 cases, 69,3% had choroid plexus calcification, 66,1% had pineal gland calcification, 35,2% had habenular commissure calcification, 25,2 % had other (basal ganglia, dura and arachnoid) calcifications. Of the cases 51,9% had pineal gland and choroid plexus, 28,7% had pineal gland and habenular commissure, 28,4% had choroid plexus and habenular commissure calcilfication co-existence. Significant increase in the prevalence of the pineal gland, choroid plexus and habenular commissure calcifications was found with increased age (p<0.001). Also co-existence of pineal gland and choroid plexus, pineal gland and habenular commissure, choroid plexus and habenular commissure was significant (p<0.001).

Keywords: Intracranial, physiological calcifications, pineal, choroid plexus, habenular commissure, computed tomography, CT

Kraniyal bilgisayarlı tomografide saptanan fizyolojik pineal gland, koroid pleksus ve habenular komissür kalsifikasyonlarının görülme oranları ve birliktelikleri

C. Gökhan Orcan, Ömer F. Nas, I. Gökhan Çavuşoğlu, Oktay Alan, Hakan Kılıç, A. Ulca Uyguç, S. Burkay Öztürk, Emin Ulutaş, Hakan Cebeci
Uludağ Üniversitesi Radyoloji AD, Bursa-Türkiye

Belirli bir hastalık yada patoloji ile ilişkilisi olmayan ve normal olarak kabul edilen fizyolojik intrakraniyal kalsifikasyonlar, en sık pineal gland, koroid pleksus, habenular komissür, bazal gangliyon, dura ve araknoidde görülmektedir. Radyolojik yöntemler içerisinde intrakraniyal kalsifikasyonları saptamada en duyarlı yöntem bilgisayarlı tomografidir (BT). Çalışmamızda Nisan 2009 - Ağustos 2009 tarihleri arasında elde olunan 401 kontrastsız kraniyal BT intrakraniyal fizyolojik kalsifikasyon sahalarına yönelik retrospektif olarak değerlendirilmiştir. 401 olguda fizyolojik kalsifikasyonların sıklığı sırasıyla; %69,3 koroid pleksus, %66,1 pineal gland, %35,2 habenular komissür ve %25,2 diğer (bazal gangliyonlar, dura ve araknoid) olarak bulunmuştur. Olguların %51,9’unda pineal gland ile koroid pleksus, %28,7’sinde pineal gland ile habenular komissür, %28, 4’ünde koroid pleksus ile habenular komissür kalsifikasyonlarının birlikteliği saptanmıştır. Yaş artıkça pineal gland, koroid pleksus ve habenular komissür kalsifikasyonlarının görülme sıklıklarında anlamlı artış saptanmıştır (p<0,001). Ayrıca pineal gland ile koroid pleksus, pineal gland ile habenular komissür ve koroid pleksus ile habenular komissür kalsifikasyonlarının birliktelikleri anlamlı bulunmuştur (p<0,001).

Anahtar Kelimeler: ‹ntrakraniyal, fizyolojik kalsifikasyon, pineal, koroid pleksus, habenular komissür, bilgisayarl›tomografi, BT

C. Gökhan Orcan, Ömer F. Nas, I. Gökhan Çavuşoğlu, Oktay Alan, Hakan Kılıç, A. Ulca Uyguç, S. Burkay Öztürk, Emin Ulutaş, Hakan Cebeci. The incidence and co-existence of physiological pineal gland, choroid plexus and habenular commissure calcifications detected in cranial computed tomography. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2010; 44(1): 22-26

Corresponding Author: Ömer F. Nas, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale