Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 51 / SAYI 4Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

9 - Behçet Hastalığı ve gebelik: 33 olgunun gebelik sonuçları

Hakan Erenel, Ebru Alici Davutoglu, Aysegul Ozel, Fatih Karsli, Sevim Ozge Korkmaz, Riza Madazli

Amaç: Behçet hastalığı tekrarlayan oral ve genital ülserlere eşlik eden iridosiklit ile prezente olan multisistemik kronik inflamatuar bir vaskülittir. Behçet Hastalığı tüm dünyada görülse de bazı bölgelerde özellikle Akdeniz bölgesinde, Orta Doğu’da ve Uzak Doğu’da daha sık görülmektedir.

Gereç ve Yöntemler: Hastanemizin kadın hastalıkları ve doğum anabilim dalı perinatoloji bilim dalında Ocak 2012-Mayıs 2017 tarihleri arasında antenatal takipleri ve doğumları gerçekleştirilen 33 Behçet hastalığı olgusu retrospektif olarak irdelendi.

Bulgular: Gebelerin %27.2’sinde tedavi gereksinimi yok iken %72.8’sine medikal tedavi uygulandığı saptandı. Medikal tedavi olarak kolşisin, azatioprin, prednizolon, interferon alfa, adalimumab ve bunların kombinasyonunun kullanıldığı görüldü. Olguların 8 tanesi (%24.2) gebelik sırasında atak geçirdi. Ortalama doğum haftası 38.5±2.6 ve ortalama doğum kilosu 3244±681 gram olarak saptandı. Otuz yedi ve 34 gebelik haftasından önceki doğum oranları sırasıyla %9 ve %3 olarak tespit edildi. Üç olguda (%9) FGK ve 1 olguda (%3) preeklampsi geliştiği gözlendi.

Sonuçlar: Behçet hastalığı gebelikte genellikle olumsuz obstetrik sonuçlara neden olmayan selim seyirli bir hastalıktır. Hastaların büyük bir çoğunluğunda hastalık remisyonda veya sessiz seyreder. Hastalığın remisyonu için kullanılan ilaçların fetus üzerinde olumsuz etkisine rastlanılmamıştır. Görülme yaşı itibari ile gebe popülasyonda karşımıza çıkmaya devam edecektir. Bilgilerin daha sağlam temellere dayandığı geniş ölçekli prospektif kontrollü çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Behçet Hastalığı, gebelik, vaskülit

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni