Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 51 / SAYI 4Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

7 - Türkiye’deki Fleksör digitorum süperfisiyalis kas-tendon varyasyonları ve palmaris longus kas-tendon yokluğunun prevalans çalışması

Fatih Irmak, Aysin Karasoy Yesilada, Selami Serhat Sirvan, Kamuran Zeynep Sevim

Amaç: Tendon anomalileri nadiren klinik bulgu verir. Bu anomaliler arasında en sık görülenlerinden biri fleksör digitorum süperfisialis tendon varyasyonlarıdır. Değişik etnik gruplarda yapılan çalışmalarda, palmaris longus tendon yokluğunun geniş varyasyonlar gösterdiği sonucuna varılmıştır.

Amaç: Değişik etnik gruplarda yapılan çalışmalarda, palmaris longus tendon yokluğunun geniş varyasyonlar gösterdiği sonucuna varılmıştır. Bu çalışmanın amacı, Türk popülasyonunda palmaris longus kasının yokluğu ve fleksör dijitorum süperfisyalis kas varyasyonlarını ortaya koymaktır.

Gereç ve Yöntem: Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi kliniğine farklı nedenlerle başvuran, daha önce el travması geçirmemiş, kronik hastalık öyküsü bulunmayan erişkin hasta ve hasta yakınlarından oluşan 533 kişi (1066 el) çalışmaya dahil edildi. Bireylerde tüm parmaklarda proksimal interfalangeal eklemin izole fleksiyon yapabilmesi ve palmaris longus tendon mevcudiyeti ayrıntılı fizik muayene ile araştırılmıştır.

Bulgular: Olguların yaşı 18-66 arasında değişmekteydi. Ortalama yaş: 33.6 olarak bulundu. 533 olgunun 272’si erkek, 261’i kadın olarak saptandı. Tüm popülasyonda palmaris longus tendon yokluğu oranı %21.8 olarak bulundu. Kadınlarda palmaris longus tendon yokluğunun erkeklerden daha sık olduğu gözlenmiştir. Tüm popülasyonda 5. parmakta izole proksimal interfalangeal eklemde fleksiyon hareketi olmayanların oranı %23.7 olarak saptandı.

Sonuç: Yaşları 18 ile 66 arasında değişen 533 Türk bireyde (272 erkek, 261 kadın), palmaris longus kasının yokluğunun toplam görülme oranı %21.8 idi. Beşinci parmağa ait fleksör dijitorum süperfisyalis varyasyonları toplam sıklığı ise Türk popülasyonu içerisinde %23.7 idi. Tartışma: Tendon grefti ya da tendon transferleriyle onarım planlanan olgularda palmaris longus tendon eksikliği olasılığı her zaman akılda olmalıdır, bu da preoperatif muayenenin ne kadar önemli olduğunu gösterir. Fleksör digitorum süperfisialis tendon yokluğu klinik olarak yapılan muayenelerle saptanamayabilir, bu yüzden el cerrahları gerek operasyonda gerekse operasyon öncesi muayene esnasında eldeki fleksör digitorum süperfisialis varyasyonlarını çok iyi bilmeli, özel muayene testlerini uygulayarak olası fleksör digitorum süperfisialis anomalilerini saptamaya çalışmalıdır (bağımsız fonksiyon, komşu parmaklarla bağlantı).

Anahtar Kelimeler: Palmaris longus tendon yokluğu, fleksör digitorum süperfisiyalis kas varyasyonları, Türk populasyonu

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni