Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 51 / SAYI 4Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

6 - İdrar yolu enfeksiyonlarının hızlı tanısında idrar örneğinin gram boyama ve matriks aracılı lazer desorpsiyon iyonizasyon – uçuş zamanlı – kütle spektrometrisi (Maldi – Tof Ms) ile incelenmesinin etkinliği

Ummuhan Su Topalca, Nurcan Saygili, Nur Anliacik, Mehmet Emin Bulut, Elif Aktas

Amaç: Bu çalışmada, idrar yolu enfeksiyonlarının hızlı tanısı için idrar örneğinin Gram boyama ve MALDİ-TOF-MS sistemiyle incelenmesinin etkinliğinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Laboratuvarına 14 Eylül-18 Eylül 2015 tarihleri arasında kültür için gönderilen 555 idrar örneğinin 251’i rastgele seçilerek çalışmaya alındı. Gram boyama ve MALDİ-TOF-MS’le ?105CFU/ml saf bakteri üremesinin tespiti hedeflendi. En az beş alanda, en az bir bakteri görülen idrarlar MALDİ-TOF-MS’le (Bruker Daltonics, Almanya) ile test edildi. Kültür, “Chromagar Orientation” besiyerinde (BD, ABD) yapıldı.

Bulgular: Çalışılan 251 örneğin 28’inde (%11.1) ?105CFU/ml üreme oldu. 28 örneğin 27’sinde tek etken izole edilirken, bir örnekte iki etken mevcuttu. 28 örneğin 25’inde Gram boyamayla tek morfolojide bakteri görüldü. MALDI-TOF-MS’le bu 25 örneğin 18’inde bakteri tanımlanabildi. Gram boyamayla tek morfolojide bakteri görülen altı örnekte ?105CFU/ml üreme olmazken, üç örnekte kontaminasyon mevcuttu; bu dokuz örneğin MALDI-TOF-MS sonuçları değerlendirildiğinde, MALDI-TOF-MS kontamine örneklerin birinde “Escherichia coli” sonucunu verdiği, bunun dışındaki sekiz örnekte sonuç alınmadığı görüldü. Kültür altın standart alındığında; Gram boyamayla üç yalancı-negatif, dokuz yalancı-pozitiflik, MALDI-TOF-MS’le 10 yalancı-negatif, bir yalancı-pozitiflik gözlendi. Gram boyama için duyarlılık %89.2, özgüllük %95.9, pozitif kestirim değeri %73.5, negatif kestirimdeğeri %98.6 iken, MALDI-TOF-MS için duyarlılık %64.2, özgüllük %99.5 pozitifkestirim değeri %94.7, negatif kestirim değeri %95.6 olarak belirlendi.

Sonuç: Direkt idrar örneğinde Gram boyama ve MALDI-TOF-MS’in birlikte kullanımıyla kültürde ?105CFU/ml üreme olan örneklerin yarısından fazlasında örneğin, laboratuvara ulaşmasından sonraki iki saat içerisinde yüksek özgüllük ve yüksek pozitif ve negatif kestirim değerleriyle etken bakteri tanımlaması yapmak mümkün olmuştur. MALDI-TOF MS’indaha yüksek duyarlılıkla kullanılabilir olması idrar yolu enfeksiyonlarının tanısında faydalı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Gram boyama, MALDİ-TOF-MS, idrar

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni