Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 51 / SAYI 4Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

4 - Elektif operasyon planlanan hastaların premedikasyon odasında bekleme sürelerinin anksiyete seviyelerine etkisi

Hulya Kircicek Deliktas, Tugba Acikgoz, Selime Celik

Amaç: Ameliyat öncesi birçok hastada farklı derecelerde korku ve endişe görülmektedir. Bu araştırmada ameliyat öncesi premedikasyon odasında bekleyen hastalarda, bekleme süresinin uzunluğunun kaygı seviyelerine etki edip etmediğinin belirlenmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntemler: Araştırmanın yapıldığı hastanede etik kurul onayı alındıktan sonra, premedikasyon odasına alınan hastaların durumsal kaygılarını ölçmek amacıyla odaya alındıkları ilk dakikalarda STAI FORM TX (Durumluk kaygı ölçeği) ön test formu birebir görüşme yöntemi kullanılarak dolduruldu. Hasta ameliyat odasına alınırken ise STAI FORM TX son test anket formu ve hazırlanan Hasta bilgi formu dolduruldu. Anket değerlendirilmesi: STAI FORM TX ön test ve son testten elde edilen puanlar kuramsal olarak 20 ile 80 arasında değişir. Büyük puan yüksek kaygı seviyesini, küçük puan düşük kaygı seviyesini ifade eder. Uygulamalarda belirlenen ortalama kaygı puan seviyesi 36 ile 41 arasındaki değişmektedir.

Bulgular: Bu araştırmaya yaş ortalaması 43.1±15.7 olan toplam 250 hasta (110 kadın, 140 erkek) dahil edildi. Hastaların preoperatif dönemde bakılan durumluk kaygı ölçeği STAI FORM TX ön test puan ortalaması 40.8±5.1 iken, STAI FORM TX son test puan ortalaması 40.9±4.9 olarak saptandı. STAI FORM TX ön test formu ile son test formlarındaki kaygı düzeyleri puan ilişkisi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı (p=0.868). Yaş grupları ile STAI FORM TX ön test farkları arasındaki ilişki incelendiğinde, genç yaş (15-30) grubundaki kaygı skorlarının, orta yaşa (46-60) göre puan ortalamasının anlamlı (p=0.004) ve daha düşük olduğu bulgulandı. Örneklem grubundaki bireylerin STAI FORM TX ön test puan ortalamaları eğitim durumuna göre karşılaştırıldığında, üniversite mezunu hastaların kaygı skorlarının, okuryazar olan bireylerin puan ortalamalarına göre istatistiksel olarak anlamlı (p=0.006) ve daha düşük olduğu tespit edildi. Hastaların medeni durumlarına göre kaygı düzeylerininin puan ortalamaları incelendiğinde, bekar katılımcıların STAI FORM TX ön test (p=0.001) ve son test (p=0.033) kaygı skorlarının, evli bireylere göre istatistiksel olarak anlamlı ve puan ortalamasının daha düşük olduğu saptandı. Hastalara sorulan ‘‘Premedikasyon odasını nasıl buldunuz?’’sorusuna ‘‘Güzel’’ cevabı veren hastaların STAI FORM TX ön test puan ortalamalarının, ‘‘Sıkıcı’’ cevabını veren hastalara göre daha yüksek olduğu bulgulandı (p=0.005). Hastalara ameliyat sıralarını beklerken streslerini nelerin azaltabileceği sorulduğunda, hastaların %42.4’ünün, ‘‘bir yakınımın yanımda olması,’’ %28’inin ‘‘tv izlemek’’ ve %20.8’inin ‘‘müzik dinlemek’’ cevabını verdiği görüldü.

Sonuç: Ameliyat olmak için hastaneye yatan bütün hastaların STAI FORM TX ön test ve son test ortalamalarına göre kaygı ve sıkıntı yaşadığı saptandı. Ancak premedikasyon odasında bekleme süresinin uzunluğunun, hastaların kaygı seviyelerinde anlamlı bir değişim yaratmadığı bulgulandı. Hastaların eğitim seviyeleri arttıkça kaygı seviyelerinin azaldığı belirlendi. Bu durum, bireylerin eğitim seviyesi arttıkça, bireylere hastalığı ve tedavisi hakkında verilen bilgilerin anlaşılması ve doğru yorumlanmasının duyguları üzerinde olumlu sonuçlar yarattığını düşündürebilir. Evli hastalarının kaygı seviyelerinin bekar hastalara göre yüksek oluşu, bireylerin ebeveyn rolünden dolayı üzerlerinde hissettikleri sorumluluk duygusundan kaynaklı olabilir. Hastalardaki kaygının azaltılması için, hasta ameliyata alınana kadar yanlarında bir yakınlarının bulunması, tv veya müzik yayını yapılarak hastaların rahatlatılması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Anksiyete, elektif operasyon, premedikasyon, bekleme süresi

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni