Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 51 / SAYI 2Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

8 - Ventilatör ilişkili pnömoni tanısında klinik pulmoner enfeksiyon skorunun tarama yöntemi olarak kullanımı

Selma Başyiğit

Amaç: Ventilatör ilişkili pnömoni (VİP), yoğun bakım ünitelerinde en sık görülen, yüksek mortalite, artmış sağlık bakım maliyetiyle ilişkili nozokomiyal enfeksiyonlardandır. Ventilatör ilişkili pnömonide erken tanı ve tedavinin mortalite ve morbiditeyi azaltacağı bilinmektedir. Çalışmamızda, VİP’i erken tanılamada tarama yöntemi olarak Klinik Pulmoner Enfeksiyon Skoru (KPES) sisteminin etkinliğini araştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntemler: Çalışma, 43 olgu üzerinde yapıldı. Her hastanın KPES parametreleri; vücut ısısı, lökosit sayısı ve morfolojisi, trakeal sekresyon miktarı ve karakteri, arteryel oksijenizasyon, akciğer radyografisinde pulmoner infiltrasyon varlığı, pulmoner infiltrasyonda ilerleme, mikrobiyolojik kültür sonuçları kaydedildi. Hastaların yatışında KPES’ın ilk 5 parametresi kullanılarak bazal KPES değeri, entübasyondan 48 saat sonra kültür sonucu ile 7 parametre kullanılarak KPES değeri hesaplandı. Hastalar 3 gün arayla endotrakeal aspirat (ETA) örnekleri alınarak ve mekanik ventilatör desteğinde kaldığı sürece KPES değerleri hesaplanarak takip edildi. Elde edilen verilerle hastalar, VİP gelişmesine gore VİP (+) ve VİP (-) olarak iki gruba ayrılarak değerlendirildi.

Bulgular: Olguların bazal KPES düzeyleri arasında farklılık görülmemekte (p>0.05) iken 48. saat ve 5. gün KPES değerleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık saptanmıştır (p<0.01). VİP (+) ve VIP (-) olguların VİP tanısı almadan önceki KPES düzeyleri arasında farklılık görülmektedir (p<0.01).

Sonuç: Tekrarlayan KPES ölçümleri; VİP gelişiminde erken şüpheli durum olduğunda ve erken tedavide klinisyene yardımcı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Pnömoni, yoğun bakım, ventilatör ilişkili

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni