Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 51 / SAYI 2Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

6 - Üçlü tarama testi sonuçları kötü gebelik sonuçlarını öngörür mü?

Hale Göksever Çelik, Engin Çelik, Gökhan Yıldırım

Amaç: İkinci trimestır maternal tarama testlerinden üçlü tarama testi özellikle Down Sendromu olmak üzere bazı fetal kromozomal anormalliklerinin riskini tayin etmek için kullanılır. Bunun yanında pek çok kötü gebelik sonuçları da bu testle öngörülebilmektedir. Çalışmamızda kötü gebelik sonuçları ile üçlü tarama testi sonuçları arasındaki ilişkiyi tespit etmek ve bu kötü obstetrik sonuçlar için serum belirteçlerinde kesim noktası değerleri tanımlamayı amaçladık.

Gereç ve Yöntemler: Nisan 2014 ve 2015 tarihleri arasında bir yıllık sürede üçlü tarama testini hastanemizde yaptırmış ve doğum yapmış 1372 gebe kadın çalışmaya dahil edildi. Yaş, kilo, obstetrik öykü, komorbid durumların varlığı, yardımcı üreme tekniği kullanımı, sigara içme, üçlü tarama testi ve doğumdaki gestasyonel hafta, doğum şeklini içeren hastaların tüm demografik ve klinik özellikleri kayıtlardan elde edildi.

Bulgular: Populasyonun ortalama yaşı 27.9±5.6 olup ortanca yaş 28 idi. Üçlü tarama testinin yapıldığı gebelik haftası ortalama 17.3±1.0 iken doğumun gerçekleştiği hafta ortalama 38.3±2.7 idi. Çoğu hasta multipar olup vajinal yolla doğum gerçekleşmişti. Kötü gebelik sonuçlarına çoğunlukla daha ileri yaş multipar hastalarda ve sezaryen olmuş grupta rastlanıldı. Kötü gebelik sonuçlarına yönelik kesim noktaları AFP için > 0.935 MoM, E3 için < 0.945 MoM, hCG için > 0.945 MoM olarak tespit edildi.

Sonuçlar: Düşük maliyeti ve kromozomal anormallikleri öngörmede yüksek etkinliğe sahip olduğu için ikinci trimestır tarama testi kliniğimizde tüm hastalara uygulanmaktadır. Aslında birinci trimestır tarama testi ile kötü gebelik sonuçlarının öngörülmesi yatak istirahati, aspirin kullanımı gibi önleyici yaklaşımların uygulanabilirliği nedeniyle daha anlamlıdır. Yine de hastaları ikinci trimestır tarama testinin kötü gebelik sonuçlarını öngörmedeki faydası konusunda bilgilendirmek ve yapılmasını önermek önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Gestasyonel diyabetes mellitus, intaruterin gelişim kısıtlılığı, preeklampsi, üçlü tarama testi

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni