Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 51 / SAYI 2Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

2 - İnstabil distal radius kırıklarının el bileğini köprülemeyen eksternal fiksatör ile tedavisi

Muharrem Kanar, Raffi Armağan, Yunus Öç, Hasan Basri Sezer, Osman Tuğrul Eren

Amaç: Bu çalışmada instabil radius distal uç kırıklarında el bileğini köprülemeyerek, erken hareket imkanı tanıyan çok amaçlı minitübüler eksternal fiksatör uygulamalarımızın radyolojik ve fonksiyonel sonuçları değerlendirildi.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 27 hasta (29 el bileği) dahil edildi. Hastaların 14’ü kadın 13’ü erkek; yaş ortalaması 56.3 (23-83 yıl) yıl idi. AO/ASIF sınıflamasına göre 3 olgu A tipi, 26 olgu da C tipi instabil kırık idi. Kırıkların tümü kapalı redükte edildi, el bileğini köprülemeyen eksternal fiksatör perkutan tatbik edildi. Olguların radyolojik değerlendirmeleri Stewart ve arkadaşlarının değerlendirme sistemine göre; fonksiyonel değerlendirmeleri DASH (Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand Questionnaire) anketi, Mayo Modifiye El Bilek Skorlaması ve Stewart’ın modifiye ettiği Gartland-Werley skorlama sistemi ile değerlendirildi. Ortalama izlem 20.7 ay (12-38 ay) idi.

Bulgular: Stewart’ın radyolojik–anatomik skorlama sistemine göre, 27 hastanın toplam 29 radius distal uç kırığının 7’sinde (%24.13) mükemmel, 19’inde (%65.51) iyi, 3’ünde (%10.34) orta sonuç elde edildi. Kötü sonuç alınan hasta bulunmamaktaydı. Stewart’ın fonksiyonel skorlamasına göre 29 distal radiusun 6’sında (%20.6) mükemmel sonuç, 14’ünde (%48.2) iyi sonuç ve 7’sinde (%24.1) orta sonuç 2’sinde (%6.8) kötü sonuç elde edildi.

Sonuç: Radius distal uç kırıklarında el bileğini köprülemeyen eksternal fiksatör uygulaması; kolay uygulanabilmesi ve erken harekete izin vermesi nedeniyle normale yakın el bileği hareket açıklığı sağlaması nedeniyle kapalı redüksiyonu sağlanabilen kırıklarda iyi bir tedavi yöntemidir.

Anahtar Kelimeler: Erken rehabilitasyon, köprülemeyen fiksatör, radius distal uç kırığı

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni