Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 43 / SAYI 4Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

1 - Sezaryen operasyonlarında genel anestezi ve kombine spinal epidural anestezinin anne ve yenidoğan üzerine etkilerinin karşılaştırılması

H. Fatih Korkmaz, Ayşe Hancı, Birsen Ekşioğlu, G. Ulufer Sivrikaya, Melahat K. Erol

Amaç: Çalışmamızda; sezaryen operasyonlarında genel anestezi ile kombine spinal epidural anestezinin, gebelerdeki hemodinamik değişiklikler ve yenidoğanın APGAR skorları ile göbek kordonu venöz kan gazlarına etkilerini karşılaştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Hastane Etik Kurulu izni ve yazılı onamları alınan, sezaryen operasyonu planlanan 30 miadında gebe, rasgele olarak genel anestezi (Grup GA) (n:15) veya kombine spinal epidural anestezi (Grup KSE) (n:15) grubuna dahil edildi. Non invaziv arteryel kan basıncı, kalp atım hızı ve periferik oksijen satürasyonu anesteziden önce (bazal değer) ve devamında cerrahi sonuna kadar 5 dk. aralıklarla ölçülerek kaydedildi. Doğumdan sonra göbek kordonunun bir bölümü klampe edilerek alınan umblikal ven kan örneğinde, kan gazı değerleri ile 1 ve 5. dk APGAR skorlarına bakıldı.

Bulgular: Gruplararası karşılaştırmada ortalama kan basıncı (OKB) ve kalp atım hızı (KAH), 5.dk.da Grup KSE’de Grup GA’ya göre anlamlı olarak yüksek bulundu (p<0.05). Grup içi OKB ve KAH değerlerinde klinik olarak tedaviye ihtiyaç duyulmayan değişiklikler saptandı. Her iki grupta APGAR skorları ve umblikal ven kan gazı değerlerinde anlamlı fark bulunmadı.

Sonuç: Sezaryen operasyonlarında genel anestezi ile kombine spinal epidural anestezi, gebede ve yenidoğanda oluşturdukları etkileri bakımından benzer olarak değerlendirildi.

Anahtar Kelimeler: Sezaryen, anestezi, genel, kombine spinal epidural

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni